Mateusz Morawiecki o sytuacji na rynku pracy w Polsce

03.07.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie popytu na pracę w I kwartale 2018 roku, liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej jedną osobę wyniosła 152,4 tys. W stosunku do IV kwartału 2017 liczba ta wzrosła o 34,6 tys, czyli o 29,4%. W związku z powyższym wypowiedź uznać można za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Szacunki mówią, że już w tej chwili brakuje w Polsce ok. 150 tys. pracowników.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.