Strona główna Wypowiedzi Na którym miejscu w UE plasuje się Polska pod względem lesistości?

Na którym miejscu w UE plasuje się Polska pod względem lesistości?

Na którym miejscu w UE plasuje się Polska pod względem lesistości?

Anita Sowińska

Posłanka
Nowa Lewica

Lesistość w Polsce wynosi tylko 30%. W Unii Europejskiej średnia lesistość to 38%. Jesteśmy na szarym końcu. Jesteśmy na 19 miejscu w Unii Europejskiej.

Posiedzenie Sejmu, 15.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 15.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź posłanki Anity Sowińskiej oceniamy jako prawdę. Z aktualnych danych GUS wynika, że same lasy stanowiły w 2019 r. w zaokrągleniu 30% powierzchni Polski. Zgodnie z danymi Eurostatu oraz Banku Światowego z 2015 r. lesistość Polski liczona przy uwzględnieniu wszystkich gruntów leśnych wynosiła w zaokrągleniu 31%. W zależności od zastosowanej metodologii Polska znajduje się na 18. (Eurostat) bądź 19. (Bank Światowy) miejscu w Unii Europejskiej pod względem lesistości. Zgodnie z danymi Eurostatu oraz Banku Światowego w 2015 r. średnia lesistość w Unii Europejskiej wynosiła ponad 39% a nie 38% – jest to jednak na tyle niewielka różnica, że nie miała wpływu na ocenę wypowiedzi.

Wypowiedź

W czasie dyskusji w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 15 lipca br. posłanka Wiosny Anita Sowińska przytoczyła dane wskazujące na to, że z lesistością na poziomie 30% Polska znajduje się na dalekim 19 miejscu wśród państw Unii Europejskiej, w której średnia lesistość ma wynosić 38%.

Lesistość w Polsce

Lesistość to stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni danego obszaru (kraju, województwa, powiatu, gminy).

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS (stan na 31 grudnia 2019 r.) lasy w Polsce zajmują 9 258,8 tys. ha co stanowi 29,6% powierzchni kraju. Po uwzględnieniu gruntów związanych z gospodarką leśną łączna powierzchnia wszystkich gruntów leśnych w Polsce w 2019 r. wynosi 9 462,9 tys. ha, czyli 30,9% powierzchni państwa.

Dynamika wzrostu lesistości w Polsce jest niewielka. Z danych GUS wynika, że w porównaniu do 2018 r. powierzchnia lasów zwiększyła się o niecałe 4 tys. ha (z 9 254,9 tys. ha) – za mało, żeby wpłynęło to na istotną zmianę współczynnika lesistości. W 2015 lesistość w Polsce wynosiła 29,5% (9 214,9 tys. ha). Tym samym w okresie 2015-2019 lesistość w Polsce wzrosła jedynie o 0,1 pkt. proc.

W porównaniach międzynarodowych lesistość oblicza się wykorzystując wspomnianą już łączną powierzchnię wszystkich gruntów leśnych. W tym ujęciu wyglądała ona w latach 2015 – 2019 następująco:

 • 2015 – 9 420,1 tys. ha (30,8%);
 • 2016 – 9 434,8 tys. ha (30,8%);
 • 2017 – 9 447,0 tys. ha (30,9%);
 • 2018 – 9 459,5 tys. ha (30,9%);
 • 2019 – 9 462,9 tys. ha (30,9%).

Lasy w Polsce są w przeważającej części własnością publiczną – lasy publiczne stanowiły w 2019 r. 80,7%, a lasy prywatne 19,3% ogólnej powierzchni lasów.

W 2019 r. na jednego mieszkańca przypadało w Polsce 0,241 ha lasów.

Lesistość w Unii Europejskiej

Ostatnie dane Eurostatu na temat lesistości w państwach członkowskich Unii Europejskiej pochodzą z 2015 r. Wynika z nich, że lasy pokrywają łącznie blisko 158 mln ha ich lądowego terytorium, co stanowi 39,4% lądowej powierzchni Unii Europejskiej. Dla kategorii „lasy i inne obszary zadrzewione” (ang.: forest and other wooded land) te wartości to odpowiednio 179 mln ha i 44,6%.

W 2015 r. w pięciu państwach członkowskich (Finlandia, Szwecja, Słowenia, Estonia, Łotwa) ponad połowa lądowej powierzchni państwa pokryta była lasami.

Państwami o największej absolutnej wielkości powierzchni lasów w 2015 r. były: Szwecja (28,1 mln ha), Finlandia (22,2 mln ha), Hiszpania (18,4 mln ha), Francja (17,0 mln ha), Niemcy (11,4 mln ha) i Polska (9,4 mln ha). Warto zwrócić uwagę na to, że biorąc pod uwagę kategorię lasy i inne obszary zadrzewione to Hiszpania znajduje się na drugim miejscu (z 27,6 mln ha), a Włochy (11,1 mln ha) lokują się przed Polską.

Stawiało to Polskę na 18. miejscu wśród państw członkowskich UE. Średnia lesistość dla całej Unii Europejskiej wynosiła w 2015 r. 39,4%.

Eurostat lesistość

www.ec.europa.eu

Zbliżone dane na temat lesistości w Polsce i w państwach Unii Europejskiej podaje Bank Światowy. Wynika z nich, że lesistość Polski w 2015 r. wynosiła 30,8% (9 435 tys. ha) a w 2016 r. 30,9% (9 456 tys.). W zestawieniu Banku Światowego Polska figuruje jednak na 19. miejscu miejscu pod względem lesistości, wyprzedza ją bowiem Grecja z lesistością na poziomie 31,5% w 2015 r. i 31,7% w 2016 r. (w statystykach Eurostatu za 2015 r. lesistość Grecji wynosi 29,8%). Zgodnie z wyliczeniami Banku Światowego średnia lesistość w Unii Europejskiej wynosiła w 2015 r. 39,5% a w 2016 39,6%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy