O ile wzrosła liczba zatrudnionych wśród więźniów?

03.07.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Obecna liczba zatrudnionych osadzonych jest wyższa o 51% w porównaniu z listopadem 2015 r. (kiedy rozpoczęły się rządy PiS) i o 44,7% w porównaniu do kwietnia 2016 r., kiedy wystartował program “Praca dla więźniów”.

Wypowiedź nawiązuje do programu „Praca dla więźniów”, wprowadzonego w 2016 roku. Pomysłodawcą projektu był Patryk Jaki (wówczas wiceminister sprawiedliwości).

Program jest realizowany przez Służbę Więzienną i ma na celu aktywizację zawodową oraz resocjalizację osadzonych. Jest oparty na trzech filarach:

I filar – budowa w zakładach karnych hal produkcyjnych, w których będą pracować więźniowie. Docelowo do 2023 roku ma powstać 40 hal, obecnie jest ich 18.

II filar – rozszerzenie kręgu podmiotów, w których więźniowie będą mogli podjąć nieodpłatną pracę. Od 1 maja 2017, na mocy nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie mogą być zatrudniani przy wykonywaniu nieodpłatnych prac społecznych na rzecz jednostek samorządowych. 

III filar – ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów: wypłata ryczałtu z tytułu kosztów zatrudnienia osób osadzonych oraz udzielanie przedsiębiorstwom dotacji i pożyczek na realizację zadań w zakresie resocjalizacji osób skazanych.

Obecnie 37 311 osadzonych jest zatrudnionych: 16 817 odpłatnie, a 20 494 nieodpłatnie (stan na 31 maja 2019 roku). 

kwietniu 2016 roku, kiedy ogłoszono program „Praca dla więźniów”, 25 785  osadzonych było zatrudnionych: 10 199 odpłatnie, a 15 586 nieodpłatnie. 

Z kolei w listopadzie 2015 roku liczba zatrudnionych osób osadzonych wyniosła 24 690, w tym 10 267 osób było zatrudnionych odpłatnie, a 14 423 nieodpłatnie.

Tym samym liczba wszystkich zatrudnionych osadzonych wzrosła o 44,7% w porównaniu do kwietnia 2016 roku (kiedy to ogłoszono program „Praca dla więźniów”). Liczba zatrudnionych odpłatnie wzrosła o 64,8%, a zatrudnionych nieodpłatnie wzrosła o ok. 31,5%.

W porównaniu do listopada 2015 roku liczba wszystkich osób zatrudnionych wśród osadzonych wzrosła o 51%. Liczba zatrudnionych odpłatnie wzrosła o 63,8%, a zatrudnionych nieodpłatnie o 42%.

Wypowiedź kwalifikujemy jako fałsz, ponieważ podaje niepoprawne dane na temat wzrostu zatrudnienia osób osadzonych w zakładach penitencjarnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.