Strona główna Wypowiedzi Robert Majka o apelu naukowców dotyczącym 5G

Robert Majka o apelu naukowców dotyczącym 5G

Robert Majka o apelu naukowców dotyczącym 5G

Robert Majka

Chciałem tutaj przypomnieć, że 13 września 2017 r. ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów podpisało apel, w którym domagali się oni zawieszenia technologii 5G w Europie.

Posiedzenie Sejmu, 30.01.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 30.01.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

13 września 2017 r. ponad 180 naukowców z 35 państw z całego świata podpisało apel, w którym m.in. zalecali Unii Europejskiej podjęcie wszystkich rozsądnych środków mających na celu zatrzymanie ekspansji 5G, dopóki niezależni naukowcy nie zapewnią, że 5G i promieniowanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej tzw. RF-EMF (Radio Frequency Electromagnetic Field) nie będą szkodliwe dla obywateli UE, w szczególności dla niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży oraz środowiska.

W swojej wypowiedzi Robert Majka błędnie przytoczył liczbę państw, z których pochodzą naukowcy, podając liczbę 36 zamiast 35. Błąd ten jest jednak nieznaczny i mieści się w dopuszczalnym marginesie błędu, dlatego też wypowiedź uznajemy jako prawdziwą.

Apel z 13 września 2017 r. jest wynikiem obaw części społeczeństwa, że upowszechnienie technologii 5G zwiększy naszą ekspozycję na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (tzw. RF-EMF), co może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Inne punkty tego apelu zawierają zalecenia naukowców i lekarzy, aby UE:

 • poinformowała swych obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF-EMF oraz nakłoniła kraje członkowskie do wprowadzenia w życie zapisów „Rezolucji 1815”;
 • była przychylna zaakceptowaniu i realizacji zastępowania technologii bezprzewodowej – telekomunikacją technologią przewodową;
 • zabroniła branży bezprzewodowej lub telekomunikacyjnej wpływania na urzędników Unii Europejskiej podczas podejmowania decyzji dotyczących uruchomienia sieci 5G;
 • w trybie natychmiastowym wyznaczyła grupę niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która ponownie mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości oraz:
  • ustalić nowe bezpieczne poziomy ekspozycji;
  • określić łączny poziom ekspozycji tego promieniowania na obywateli Unii Europejskiej;
  • opracować i wdrożyć zasady dotyczące unikania promieniowania przekraczającego nowe bezpieczne limity.

Czym jest technologia 5G? 

5G to technologia mobilna piątej generacji – następca 4G. Obejmuje standard systemu, który musi spełniać założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. ITU), opublikowane przez tę organizację na jej oficjalnej stronie. Założenia ITU zawierają wymagania na parametry wydajnościowe oraz scenariusze zastosowań, które system piątej generacji musi być w stanie obsłużyć. Wśród najważniejszych wymagań wydajnościowych określonych przez ITU dla sieci 5G należy wymienić:

 • przepływność do 20 Gb/s w łączu do terminala („w dół”);
 • przepływność do 10 Gb/s w łączu do sieci („w górę”);
 • efektywność widmowa do 30 bit/s/Hz;
 • opóźnienia na poziomie 4ms dla zastosowań eMBB i 1 ms dla zastosowań URLLC.

Do scenariuszy zastosowań przewidzianych w dokumencie ITU należą:

 • eMBB (enhanced Mobile Broadband) – dostęp wysokich prędkości, w tym dla użytkowników stacjonarnych (Fixed Wireless Access);
 • URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications) – zastosowania wymagające bardzo niskich opóźnień (poniżej 1 ms) i/lub bardzo wysokiej niezawodności (poziom błędów 10^-5);
 • mMTC (massive Machine Type Communications) – dla szerokiego spektrum zastosowań Internetu Rzeczy, z możliwością obsłużenia do 1 mln urządzeń na km^2.

Wdrożenie sieci 5G w Polsce

przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej analizie wykazano, że pomyślne wdrożenie sieci 5G może skutkować, w odniesieniu do całej UE, rocznymi przychodami w wysokości około 114 mld euro, głównie w obrębie czterech gałęzi gospodarki: motoryzacyjnej, zdrowia, transportu i użyteczności publicznej. Powstałe korzyści obejmować będą zarówno sektor biznesowy, jak i konsumentów oraz ogół społeczeństwa. Zaprezentowane prognozy wskazują, iż „efekt 5G” mógłby stworzyć w UE – bezpośrednio i pośrednio – prawie 2,4 mln miejsc pracy.

Według raportu, wdrożenie technologii 5G w Polsce wygeneruje do roku 2025 dodatkowy przychód w wysokości 13 mld euro i przyczyni się do powstania ok. 570 tyś. nowych miejsc pracy.

W styczniu 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dokument zatytułowany Strategia  5G dla Polski, który określa działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest terminowe (najpóźniej do 2025 roku) wdrożenie sieci 5G w Polsce w sposób efektywny kosztowo. Głównymi celami wyznaczonymi w Strategii jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji oraz wdrożenie usług opartych na sieci 5G i zbiorach danych. Cele Strategii są zgodne z celami europejskiej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, a także celami przedstawionymi w Komunikacie Komisji Europejskiej: Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego.

Pierwszym polskim miastem, w którym wdrożona ma zostać sieć 5G jest Łódź. Według Ministerstwa Cyfryzacji, Łódź ze względu na swoje położenie w pobliżu skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych (dwóch autostrad A1 i A2 oraz drogi ekspresowej S8) stanowi jeden z największych węzłów komunikacyjnych w Polsce i z tego względu jest dobrym miejscem na realizację pilotażu usług z obszaru inteligentnego transportu. Dodatkowo, wielkość sieci dróg w Łodzi umożliwia relatywnie szybkie uruchomienie instalacji pilotażowej (powierzchnia miasta poniżej 300 km2).

Wpływ promieniowana 

W opublikowanym w 2017 roku opracowaniu Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego „Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej” autorzy stwierdzają, że:

promieniowanie RF EMF nie jest w stanie spowodować bezpośredniego zniszczenie struktury molekuł w układzie biologicznym ze względu na zbyt niską energię kwantów. Jedynym, jednoznacznie potwierdzonym efektem działania RF EMF na układ biologiczny jest podniesienie temperatury układu. W wielu doniesieniach naukowych autorzy postulują występowanie innych niż termiczne, negatywnych efektów działania RF EMF na układy biologiczne. W wielu przypadkach obserwowane efekty nie znajdują interpretacji na gruncie mechanizmów biofizycznych. Postulowany jest także negatywny wpływ RF EMF dla gęstości mocy promieniowania znacznie niższych od poziomów odpowiedzialny za efekty cieplne. Należy także podkreślić, że dostępne wyniki badań eksperymentalnych i epidemiologicznych, przeprowadzanych zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo są w wielu wypadkach sprzeczne. Bazując na opublikowanych wynikach w czasopismach naukowych nie można jednoznacznie potwierdzić negatywnego wpływu ekspozycji RF EMF na człowieka.

odpowiedzi na interpelację posła Majki ws. sieci 5G, minister cyfryzacji Marek Zagórski zauważył, że wnioski te są zgodne z ostatnią opinią Niezależnego Komitetu Naukowego UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR), która posiada stałe upoważnienie do oceny zagrożenia wynikającego z ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Według ostatnich ustaleń tego Komitetu (z 27 stycznia 2015 roku) trzy niezależne metody dowodowe (badania epidemiologiczne, badania na zwierzętach i in vitro) wykazały, że jest mało prawdopodobne, by oddziaływanie telefonów komórkowych lub masztów telefonii komórkowej prowadziło do wzrostu zachorowań ludzi na raka.

Jak możemy wyczytać na stronie Sejmu, odpowiedź ta została uznana przez posła Majkę za niewystarczającą, który ponowił swoje zapytanie do premiera Mateusza Morawieckiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!