Adam Hofman w Rozmowie Dnia o Tatarach na Krymie

10.03.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z ostatnim spisem ludności (2001) na terenie Autonomicznej Republiki Krym mieszka 243,4 tyś. Tatarów krymskich i 11 tyś. Tatarów. W sumie daje to 253,4 tyś.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.