Skrócenie kadencji Sejmu i konstruktywne wotum nieufności

24.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Artykuł 98.Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi o możliwości skrócenia kadencji Sejmu uchwałą podjętą przez co najmniej 2/3 głosów (307 głosów), bądź  też na postanowienie Prezydenta.

 

Konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów natomiast rozpatrywane jest na wniosek przynajmniej 46 posłów, którzy jednocześnie wskazują nowego kandydata na szefa rządu. Zgodnie z Art. 158. Konstytucji, Sejm może je wyrazić wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (czyli 231).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.