Czas czytania: około min.

Wysokość odpraw dla pracowników kopalń #StrajkNaŚląsku

17.01.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 2-3 w związku z art. 11d ust. 2 pkt 3-4 oraz art. 11a ust. 1 pkt 2 projektu ustawy o  zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw, wskazana odprawa przysługuje tylko tym pracownikom przeróbki mechanicznej węgla oraz pracującym na ziemi , którzy po pierwsze na dzień 1 stycznia 2015 r. są w stanie wykazać staż pracy w przedsięborstwie nie krótszy niż 5 lat.

Po drugie,  wskazane kategorie pracowników muszą złożyć  wniosek o wydanie odprawy najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że rzeczywisty zakres podmiotowy pracowników objętych świadczeniem jest węższy niż wskazuje na to wypowiedź posła K. Gadowskiego.

Warto nadmienić, iż pracownikom, którzy nie spełnią kumulatywnie wskazanych wyżej dwu przesłanek przysługują relatywnie niższe odprawy wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w związku z art. 11e projektu tzw. ustawy górniczej, które w praktyce wynosić będą maksymalnie równowartość 2-miesięcznego wynagordzenia.

Art. 11d. 1. Jednorazowa bezwarunkowa odprawa pieniężna, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2, przysługuje pracownikom, z którymi rozwiązywana jest za porozumieniem stron umowa o pracę po dniu 1 stycznia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., zatrudnionym na dzień 1 stycznia 2015 r.:

2)zakładzie przeróbki mechanicznej węgla przez okres nie krótszy niż 5 lat,

3) na powierzchni kopalni na czas nieokreślony i posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie górniczym, innym niż wymienieni w pkt 2.

Art. 11d. 3. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeśli do dnia 31 grudnia 2015 r., złożyli wniosek o przyznanie uprawnienia, przysługuje odprawa w wysokości 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, w której pracownik był zatrudniony.

4. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeśli do dnia 31 grudnia 2015 r., złożyli wniosek o przyznanie uprawnienia, przysługuje odprawa w wysokości 3,6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, o której mowa w art. 11a ust. 1, w której pracownik był zatrudniony.

Art. 11 a. 1. W okresie likwidacji kopalni nabytej po 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pracownikom nie posiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje:

1) urlop górniczy, albo

2) jednorazowa bezwarunkowa odprawa pieniężna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub