Czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego stosuje się odrębny próg dla koalicyjnych komitetów wyborczych?

Krzysztof Bosak udzielił w dn. 6 grudnia 2018 r. wywiadu portalowi wRealu24.pl, w którym – na marginesie rozmów o koalicji Ruchu Narodowego z partią Janusza Korwina-Mikkego – poruszył kwestię wysokości progów wyborczych.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Bosak

W eurowyborach próg dla koalicji jest zwykły, czyli 5%. To w wyborach krajowych (…) jest 8%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) i zawartymi w dziale III przepisami dotyczącymi wyborów do Sejmu, w podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie te komitety wyborcze, których listy kandydatów na posłów otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 196 § 1). W przypadku koalicyjnych komitetów wyborczych pod uwagę są brane wyłącznie listy tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 8% takich głosów (art. 196 § 2). W wyborach do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z przepisami umieszczonymi w rozdziale VI Kodeksu Wyborczego, w podziale mandatów uwzględnia się zaś wyłącznie te listy, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju (art. 335).

Do tej pory progi w wyborach do Parlamentu Europejskiego były stosowane tylko w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej, a Polska – obok Francji, Litwy, Słowacji, Czech, Rumunii i Węgier – stosowała najwyższy, 5-procentowy próg. Zgodnie z Decyzją Rady (2018/994) z dnia 13 lipca 2018 r., zmieniającą Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r., państwa członkowskie, w których stosowany jest system list ustalają próg minimalny (2% – 5%) dla okręgów wyborczych obejmujących ponad 35 mandatów. Próg ten państwa powinny zastosować najpóźniej do wyborów, które zostaną przeprowadzone w 2024 roku (zgodnie ze zmianą Artykułu 3 aktu wyborczego).

W związku z powyższym, wypowiedź Krzysztofa Bosaka uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Bosak
wiceprezes Ruchu Narodowego


W eurowyborach próg dla koalicji jest zwykły, czyli 5%. To w wyborach krajowych (…) jest 8%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >