Factcheck Energetyka

04.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami Urzędu Regulacji Energetyki, stanem na 30 czerwca 2017 r. łączny wolumen mocy pochodzącej z instalacji wykorzystującej energię wiatru wynosił w Polsce 5 824,421 MW. Biorąc pod uwagę zaokrąglenie Krzysztofa Tchórzewskiego, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


Energia wiatrowa, nawet w Polsce mamy sporo tej energii, prawie 6 GW.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.