Ile kosztowały wybory z 2014 roku?

22.02.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Całkowity koszt wyborów z roku 2014 można odczytać z informacji opublikowanej przez szefa Krajowego Bura Wyborczego – Beatę Tokaj, 27 kwietnia 2015 roku.

Wynika z niej, że wydatki wyniosły ogółem 238 003 830 złotych. 13 036 971 PLN realizowało Krajowe Biuro Wyborcze, natomiast 224 966 859, a więc 94,52% ogólnej kwoty, stanowiły dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego. Wśród nich, najwięcej pieniędzy pochłonęły wchodzące w skład wydatków na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Sumarycznie wyniosły 73 917 312 zł, co stanowi 31,06% ogólnych wydatków.

Łącznie w roku 2014 kwotą objęte zostały wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r. a także głosowanie ponowne w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 30 listopada 2014 r.

Share The Facts
Wojciech Hermeliński
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej


Wybory w 2014 roku kosztowały 237 mln.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.