Ile nas kosztuje jeden dzień pracy Sejmu?

20.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ustawie budżetowej na rok 2017 przewidziane jest 481,6 miliona złotych na działalność Kancelarii Sejmu. Kwota ta obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ponad 94 milionów, wydatki bieżące w wysokości 325 milionów złotych oraz wydatki majątkowe w wysokości 61 milionów złotych.

Jeśli więc podzielimy całą kwotę przez 365 dni to okaże się, że 1 dzień kalendarzowy pracy Sejmu w bieżącym roku kosztuje polskiego podatnika około 1 milion 319 tysięcy złotych – czyli dokładnie tyle, ile podał Stanisław Tyszka.

Dla porównania przeanalizowaliśmy również, ile kosztuje polskiego podatnika jeden dzień sejmowy – czyli taki, w którym odbywa się Posiedzenie Sejmu RP.

W 2016 roku odbyło się 26 Posiedzeń – łącznie trwały one 71 dni. Na działalność Kancelarii Sejmu ustawa budżetowa na rok 2016 przeznaczyła 453 miliony złotych, co oznacza, że działalność Sejmu w ubiegłym roku kosztowała polskiego podatnika około 6 milionów 380 tysięcy złotych w przełożeniu na 1 dzień sejmowy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.