Ilu urzędników pracuje w urzędach pracy?

Poniedziałkowym gościem Sedna Sprawy w Radiu Plus był wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz ’15 Stanisław Tyszka. W rozmowie poruszył kwestie liczby osób zatrudnionych w urzędach pracy oraz powołania Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

22 tysiące urzędników pracuje w urzędach pracy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Informacją o stanie i strukturze zatrudnienia w wup i pup na rok 2016,  stanem na 31 grudnia 2016 r. w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy ogółem zatrudnionych było 22 678 osób. Wzrost zatrudnienia w urzędach pracy był wynikową wzrostu zatrudnienia w wojewódzkich urzędach pracy, przy spadku zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy. Liczba pracowników wojewódzkich urzędów pracy wzrosła z 3487 osób w końcu 2015 r. do 3550 osób w końcu 2016 r. – wzrost o 63 osoby, czyli o 1,8%. W powiatowych urzędach pracy w końcu 2016 r. pracowało 19 128 osób, wobec 19 159 w końcu 2015 r. – spadek o 31 osób, tj. o 0,2%.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu


22 tysiące urzędników pracuje w urzędach pracy.

Stanisław Tyszka

W Ministerstwie Kultury powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, a Ministerstwo Budownictwa powołuje Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zarządzeniem z 21 listopada 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury, który miał zostać utworzony przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ostatecznie otrzymał nazwę Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W związku tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Na mocy zarządzenia z 21 listopada 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utworzył nową, państwową instytucję kultury – Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Przedmiotem działania owego Instytutu jest prowadzenie badań nad historyczną i  współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, oraz działania popularyzatorskie związane z tymi dziedzinami.

Ponad miesiąc wcześniej, 2 października 2017 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Instytut pod nadzorem ministra właściwego do spraw budownictwa miał prowadzić działalność w zakresie: urbanistyki i architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości, krajobrazu, zabytków nieruchomych oraz dóbr kultury współczesnej, oraz (w zakresie powiązanym z powyższymi zagadnieniami) nauk przyrodniczych, technicznych społecznych i humanistycznych.

24 października 2017 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasygnalizowało Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa dwa problemy. Pierwszym jest zbieżności nazw dwóch planowanych Instytutów. Drugim – niezgodność planowanych działań Instytutu Urbanistyki i Architektury  „w zakresie zabytków nieruchomych oraz dóbr kultury współczesnej” z działem administracji rządowej odpowiedniej Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

Nieco ponad miesiąc później, 28 listopada 2017 r., powstał nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Przewidywał on mniej zbieżną nazwę nowej instytucji badawczej – Instytut Architektury, Urbanistyki, Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Ponadto nie przewidywał on już działań w zakresie wchodzącym w kompetencje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 7 grudnia został on przekazany Radzie Ministrów do rozpatrzenia.

Ostatecznie, 18 grudnia Rada Ministrów wydała rozporządzenie z trzecią, ostateczną propozycją nazwy – Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. 21 grudnia rozporządzenie zostało skierowane do podpisu Prezesa Rady Ministrów i weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu


W Ministerstwie Kultury powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, a Ministerstwo Budownictwa powołuje Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >