Jak wykonujemy unijną perspektywę finansową?

Wczoraj gościem Sygnałów Dnia w radiowej jedynce był wicemarszałek Senatu Adam Bielan. W rozmowie poruszył on między innymi kwestię wydatkowania przez samorządy środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bielan

Wzrost (PKB) jest wciąż wyższy niż średnia Unii Europejskiej, wyższy niż w strefie euro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według ostatnich danych Eurostatu, PKB Polski na koniec trzeciego kwartału wzrósł o 2,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. PKB całej UE wzrósł o 1,8%, a PKB państw strefy Euro wzrósł o 1,6%.

Warto jednak zaznaczyć, że PKB Polski na koniec trzeciego kwartału 2016 wzrosło o 0,2% w porównaniu z końcem drugiego kwartału, podczas gdy w całej UE PKB wzrósł o 0,4%, a w strefie Euro o 0,3%.

Adam Bielan

Znamy raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje, że mamy na poziomie samorządów co najmniej 8 miesięcy opóźnienia w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej, jeśli chodzi o przygotowanie do wydawania środków unijnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli raport pt: „Prawidłowość postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych” dotyczy wykorzystywania środków UE z nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Z raportu wynika, że opóźnienia w realizacji RPO sięgają ośmiu miesięcy w stosunku do poprzedniej perspektywy na lata 2007-2013.

Na dzień 18 września 2016 r. poziom kontraktacji we wszystkich RPO wynosił 8,5 mld zł (6,8% alokacji). W ocenie NIK-u jeśli nie zostaną skutecznie wdrożone działania na rzecz przyspieszenia wydatkowania środków z UE i certyfikowania poniesionych wydatków do KE, na koniec 2017 r. może wystąpić ryzyko utraty części środków przewidzianych dla poszczególnych RPO.

Problem opóźnień we wdrażaniu RPO został zauważony również przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i przedstawiony w dokumencie Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020.

Warto dodać, że w latach 2014–2020 samorządy województw mają zarządzać ok. 40% funduszy unijnych, co stanowi ok. 32,3 mld euro.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >