Czas czytania: około min.

Jaki odsetek Polaków zmienił zdanie w temacie kar cielesnych wobec dzieci?

13.09.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Ustawa definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Znowelizowana została również ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) poprzez dodanie art. 96(1) w brzmieniu “Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.”

Z przygotowanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka Monitoringu społecznych postaw wobec przemocy w wychowaniu wynika, że w badaniu w 2011 r. społeczna akceptacja uderzenia dziecka wynosiła 78% (wypowiedzi ‘zdecydowanie tak’ oraz ‘raczej tak’), 19% badanych udzieliła odpowiedzi ‘zdecydowanie nie’ i ‘raczej nie’. Z badania przeprowadzonego w 2016 r. wynika, że odpowiedzi ‘zdecydowanie tak’ i ‘raczej tak’ udzieliło 46% społeczeństwa. Jednocześnie wypowiedzi ‘zdecydowanie nie’ oraz ‘raczej nie’ stanowiły odsetek 54% wszystkich ankietowanych. Wypowiedź Marka Michalaka uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

 

Od wprowadzenia całkowitego zakazu kar cielesnych w Polsce coraz więcej Polaków deklaruje, że nie akceptuje stosowania przemocy wobec dzieci, nawet w tej najlżejszej formie. Na przestrzeni tych lat to jest 30% społeczeństwa.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.