Jakie są efekty wprowadzenia podatku bankowego?

10.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek od niektórych instytucji finansowych jest ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U z 2016 r. poz. 68). Opłatą objęto: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz instytucje pożyczkowe. Akt prawny wszedł w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Zgodnie z zestawieniem szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – grudzień 2016 całkowite dochodu do budżetu państwa wyniosły około 314,7 mld zł, a w tym dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 3,5 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.