Krzysztof Czabański o abonamencie radiowo-telewizyjnym

W poniedziałek 4 czerwca Krzysztof Czabański był gościem audycji Poranna rozmowa RMF FM. Na antenie dyskutowano na temat projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz o abonamencie radiowo-telewizyjnym.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Czabański

2 lata temu, jak byłem wiceministrem kultury złożyłem w Sejmie – to jest jedyny projekt, który trafił do Sejmu i jest w podkomisji – został niestety zamrożony – projekt, który naprawiał ten system abonamentowy, znaczy stwarzał nowy – płatności przy okazji płatności za prąd.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Kwestię opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego reguluje Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Obecnie każdy obywatel musi zarejestrować w urzędzie pocztowym posiadane przez siebie radio lub telewizor i musi zrobić to w ciągu 14 dni od zakupu urządzenia. Następnie ma obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, który finansuje działalność radia i telewizji publicznej. Z abonamentu zwolnione są osoby powyżej 75. roku życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi; osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Na stronie Sejmu widnieje kilka projektów dotyczących uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego, z których jeden (złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej) został 20 maja 2016 odrzucony. Pozostałe projekty są zamrożone.

20 kwietnia 2016 do Sejmu trafiły trzy projekty ustaw regulujące media publiczne: projekt ustawy o mediach narodowych; projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej; projekt ustawy o składce audiowizualnej. Projekty te wprowadzają w miejsce obecnego abonamentu RTV opłatę audiowizualną. Opłata ta miałaby być doliczana do rachunku za prąd i miałaby wynosić 15 złotych miesięcznie.

Te trzy projekty są obecnie na etapie wysłuchania publicznego. Według zapisu przebiegu posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krzysztof Czabański (wówczas sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) był pełnomocnikiem rządu do spraw reformy mediów publicznych, jednak same projekty zostały złożone jako poselskie.

14 marca 2017 roku wpłynął z kolei do Sejmu projekt zmiany ustawy o opłatach abonamentowych autorstwa posłów PSL. Ten projekt zakładał zniesienie obowiązkowego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zamiast tego media publiczne miałyby być finansowane z budżetu państwa, przychodów z reklam i praw do audycji oraz dobrowolnych wpłat osób fizycznych. Projekt jest obecnie zamrożony.

30 maja 2017 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt zakłada domniemanie posiadania odbiorników telewizyjnych przez osobę będącą stroną umowy o dostarczenie telewizji płatnej. Inaczej mówiąc, dostawcy usług telewizji płatnej (kablówki, platformy satelitarne), miałyby obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych o swoich klientach, tak aby ta mogła ustalić kto płaci abonament telewizyjny. Dzięki temu miałaby się poprawić ściągalność Abonamentu RTV. Obecnie projekt również jest w fazie zamrożenia.

23 kwietnia 2018 roku wpłynął do Sejmu kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Nie zakłada on jednak zmian dotyczących abonamentu RTV.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Krzysztof Czabański nie widnieje jako autor projektów z 2016 roku (czyli sprzed dwóch lat), a był jedynie pełnomocnikiem ds. reformy mediów publicznych, tzn. brał udział w przygotowaniu tych projektów, jednak oficjalnie nie złożył ich w Sejmie, ani nie jest ich autorem.

Ponadto projekty ustaw z 2016 roku, zakładające doliczenie opłaty audiowizualnej do rachunków za prąd nie są jedynymi zamrożonymi projektami mającymi na celu usprawnienia systemu uiszczania opłat za abonament RTV. Projekty w tej sprawie w 2017 roku składali posłowie PSL, oraz premier Mateusz Morawiecki.

Share The Facts
Krzysztof Czabański
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych


2 lata temu, jak byłem wiceministrem kultury złożyłem w Sejmie – to jest jedyny projekt, który trafił do Sejmu i jest w podkomisji – został niestety zamrożony – projekt, który naprawiał ten system abonamentowy, znaczy stwarzał nowy – płatności przy okazji płatności za prąd.

Krzysztof Czabański

[Abonament radiowo-telewizyjny] Płaci 8 proc. gospodarstw domowych, czyli jest niewydajny ten system.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2017 rok z 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce jedynie 1 034 447 (ok. 8%) ma zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, nie jest zwolnione z wnoszenia opłat i terminowo uregulowało opłaty abonamentowe (s. 60). K. Czabański pomija fakt, że około 26% gospodarstw nie reguluje opłat abonamentowych, ponieważ jest z nich zwolnione. Bez tej informacji wypowiedź sugeruje, że aż 92% gospodarstw domowych nielegalnie uchyla się od opłat. Sugestię tą wyraźnie widać w szerszym kontekście wypowiedzi K. Czabańskiego:

“To jest obowiązujące prawo, choć niestety nieprzestrzegane przez wiele osób. Płaci 8 proc. gospodarstw domowych, czyli jest niewydajny ten system”.

Liczba 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce podana w sprawozdaniu z działalności KRRiT opiera się na danych GUS uzyskanych w Spisie Powszechnym z 2011 roku.

Spośród tych gospodarstw 6 689 130 (czyli ok. 49%) miało zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne. Spośród nich zwolnionych z wnoszenia opłat było 3 593 142, czyli ok. 54% gospodarstw z zarejestrowanymi odbiornikami i 26% wszystkich gospodarstw. Najczęściej występującymi podstawami do zwolnienia z opłat abonamentowej były m.in. ukończenie 75 roku życia (1 632 548, ok. 45% zwolnionych) i zaliczenie do I grupy inwalidów (773 348, ok. 22%).

Z 3 095 988 gospodarstw, które powinny wnosić opłaty terminowo, na koniec 2017 roku uregulowało je tylko 1 034 447. Liczba ta stanowi ok. 7,62% wszystkich gospodarstw domowych i ok. 33% gospodarstw domowych z zarejestrowanymi odbiornikami, których członkowie nie są zwolnieni z opłat. Tak więc wśród gospodarstw domowych z zarejestrowanymi odbiornikami 67% nie reguluje obowiązujących ich opłat.

Problemem, którego nie porusza sprawozdanie z działalności KRRiT jest ustalenie liczby osób posiadającej niezarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Według danych GUS w 2016 roku 96,4% gospodarstw domowych było wyposażone w odbiornik telewizyjny (tabela 4., s. 298). Porównując te dane z odsetkiem gospodarstw z zarejestrowanymi odbiornikami (49%) można ostrożnie szacować, że przynajmniej 40% gospodarstw posiada niezarejestrowane odbiorniki. Jednak nieweryfikowalne jest, jak duża część z nich musiałaby regulować opłaty abonamentowe po rejestracji, a jak duża byłaby z nich zwolniona.

Share The Facts
Krzysztof Czabański
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych


[Abonament radiowo-telewizyjny] Płaci 8 proc. gospodarstw domowych, czyli jest niewydajny ten system.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >