Paweł Lewandowski o zmianach w ustawie o abonamencie RTV

12.06.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez “przetwarzanie danych osobowych” rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w następujących przypadkach:

  • gdy osoba, której one dotyczą wyrazi na to zgodę (chyba, że chodzi o usunięcie danych)
  • gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której dana osoba jest stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (na żądanie osoby, której dane dotyczą)
  • gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
  • gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, jednak przetwarzanie nie może naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.