Paweł Lewandowski o zmianach w ustawie o abonamencie RTV

Paweł Lewandowski był gościem poniedziałkowego wydania programu Sygnały Dnia PR1. Niedawno powołany podsekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mówił o rozwiązaniach, które zostaną zastosowane do wyegzekwowania przepisów dotyczących abonamentu RTV.

Wprowadzamy domniemanie, że każdy, kto kupuje sygnał telewizyjny od jakiegoś dostawcy, ma urządzenie zdolne do odbioru tego sygnału.

Wyjaśniał także wątpliwości związane z zagadnieniem żądania informacji o użytkownikach odbiorników radiowo-telewizyjnych od operatorów – po wejściu w życie ustawy nastąpi włączenie dostawców płatnej telewizji, operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych do procesu rejestracji odbiorników i identyfikacji ich użytkowników. Wiceminister kultury wymieniał również inicjatywy, które podejmuje MKiDN: współpraca z łódzkim samorządem przy staraniach o prowadzenie wystawy EXPO, czy wystąpienie do organów Unii Europejskiej o opinię w sprawie ukształtowania podatków za książki w różnych formatach.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Lewandowski

Ustawa o ochronie danych osobowych wyraźnie stanowi, że można bez zgody obywatela korzystać z danych osobowych, które komuś udostępnił, jeżeli jest to potrzebne do wykonania obowiązku wynikającego z prawa.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez “przetwarzanie danych osobowych” rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w następujących przypadkach:

  • gdy osoba, której one dotyczą wyrazi na to zgodę (chyba, że chodzi o usunięcie danych)
  • gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której dana osoba jest stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (na żądanie osoby, której dane dotyczą)
  • gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
  • gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, jednak przetwarzanie nie może naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Paweł Lewandowski

W tej chwili ebooki nie są traktowane jak zwykłe książki, tylko jak usługa, usługa dostępu do książki. Objęto je 23% podatkiem VAT, a obniżonym VAT są objęte zwykłe książki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, stawka dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 wynosi 5%. Są to między innymi książki drukowane, mapy, książki wydawane na dyskach i innych nośnikach. W załączniku tym nie zostały wymienione książki elektroniczne, ponieważ zostały one uznane za usługę świadczoną drogą elektroniczną, dlatego nałożona jest na nie stawka podstawowa w wysokości 23%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >