Beata Szydło o zadłużeniu Polski

23.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Ministerstwa finansów dług publiczny w roku 2007 wyniósł 527,4 mld zł (źródło 1, 2). Na koniec II kwartału 2015 r. wyniósł 858.151,6 mln zł. Według danych Ministerstwa Finansów dług ten od 2007 r. nie wzrósł więc dwukrotnie.

Jednakże według wyliczeń organizacji Forum Obywatelskiego Rozwoju dług publiczny na koniec czerwca 2015 r. wynosił 1025,3 mld zł i może wzrosnąć do 1113,0 mld zł do końca 2015 roku. Przy uwzględnieniu tych danych wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.