Czy dochody z VATu spadły o 300 mln złotych?

04.06.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z publikacją Ministerstwa Finansów na temat szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2019 dochody budżetu państwa wyniosły w tym okresie 130,0 mld złotych, co daje wykonanie budżetu w 33,5%. W stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim dochody te są wyższe o 4,8 mld zł, w tym dochody podatkowe o ok. 3,9 mld zł.

Zarówno dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier, podatku PIT, podatku CIT, oraz z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe w okresie styczeń-kwiecień 2019 niż w tym okresie w 2018 roku. Jedynym dochodem podatkowym, który uległ zmniejszeniu jest dochód z podatku VAT – w stosunku do tego samego przedziału czasowego z 2018 roku dochód ten jest niższy o 0,8%, czyli 0,4 mld (400 mln zł, a nie 300).

Marek Borowski w swoim tweecie akcentuje kwestię uszczelniania systemu podatkowego, sugerując, że spadek wpływów z VATu oznacza rozpoczęcie jego „rozszczelniania”. Pomija jednak, iż całościowo wpływ dochodów podatkowych wykazuje tendencję pozytywną – łączne dochody podatkowe są wyższe o ok. 3,9 mld złotych w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Ponadto, myli się o 100 mln złotych, jeśli chodzi o dokładną wartość spadku wpływów z VATu. W związku z tym, jego wypowiedź uznajemy jako fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.