Czy Niemcy i Czechy mają deficyt budżetowy?

24.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Grzegorz Długi stwierdził, że zarówno Republika Czeska, jak i w Republika Federalna Niemiec od bliżej nieokreślonej liczby lat nie odnotowują deficytu budżetowego.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Europejski Urząd Statystyczny, Republice Czeskiej od 2016 roku notowana jest nadwyżka budżetowa. Wynosiła ona:

  • w 2016 roku – 1 267,8 mln euro,
  • w 2017 roku – 2 991,9 mln euro,
  • w 2018 roku – 1 849,2 mln euro.

W przypadku Republiki Federalnej Niemiec, nadwyżka budżetowa występuje nieprzerwanie od 2014 roku. Wynosiła ona:

  • w 2014 roku – 16 693 mln euro,
  • w 2015 roku – 23 856 mln euro,
  • w 2016 roku – 28 746 mln euro,
  • w 2017 roku – 34 008 mln euro,
  • w 2018 roku – 58 012 mln euro.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych, wypowiedź Grzegorza Długiego uznajemy za zgodną z prawdą. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.