Czas czytania: około min.

Czy Trybunał Konstytucyjny może pracować szybciej?

09.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie art. 79 ust. 1  Konstytucji RP :

Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Przeciętny czas rozstrzygania skarg konstytucyjnych postanowiliśmy sprawdzić na podstawie 20 tego typu postępowań TK:

SK 15/14 28 stycznia 2015 r. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku.

 • wniesienie skargi: 21 lipca 2011 roku
 • czas trwania sprawy (w pełnych latach): 3 lata

SK 17/13 13 stycznia 2015 r. Drogi publiczne; zasady przygotowania i realizacji inwestycji.

 • wniesienie skargi: 28 lutego 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 34/12 13 stycznia 2015 r. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.

 • wniesienie skargi: 21 września 2010 roku
 • czas trwania sprawy: 4 lata

SK 14/12 12 lutego 2015 r. Zwolnienie z podatku akcyzowego; prawo własności.

 • wniesienie skargi: 18 sierpnia 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 70/13  12 lutego 2015 r. Karalność niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego.

 • wniesienie skargi: 2 kwietnia 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 1 rok

SK 50/13  10 lutego 2015 r. Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych.

 • wniesienie skargi: 29 marca 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 65/13 10 marca 2015 r. Kodeks postępowania karnego; wyłączenie dopuszczalności zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 k.p.k..

 • wniesienie skargi: 18 października 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 58/13 28 kwietnia 2015 r. Postępowanie karne; zasady przyznawania statusu pokrzywdzonego; składanie fałszywych zeznań.

 • wniesienie skargi: 18 lipca 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 29/14 21 kwietnia 2015 r. Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

 • wniesienie skargi: 21 stycznia 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 52/12 21 kwietnia 2015 r.

 • wniesienie skargi: 19 wrzesień 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 41/14  8 kwietnia 2015 r. Podstawy do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu.

 • wniesienie skargi: 30 wrzesień 2014 roku
 • czas trwania sprawy: mniej niż jeden pełny rok

SK 48/12 8 kwietnia 2015 r. Koszty sądowe; wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej; wysokość tej opłaty.

 • wniesienie skargi: 2 maja 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 66/13 16 kwietnia 2015 r. Wyłączenie sędziego w procedurze karnej.

 • wniesienie skargi: 29 marca 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 19/13  26 maja 2015 r. Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

 • wniesienie skargi: 24 stycznia 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 4 lata

SK 6/13 26 maja 2015 r. Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

 • wniesienie skargi: 1 grudnia 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 1/14 19 maja 2015 r. Uprawnienie pokrzywdzonego do wniesienia aktu oskarżenia.

 • wniesienie skargi: 31 grudnia 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 62/13  12 maja 2015 r. Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego; surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy.

 • wniesienie skargi: 19 wrzesień 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 32/14  23 czerwca 2015 r. Prawo autorskie; ochrona majątkowych praw autorskich; odszkodowanie.

 • wniesienie skargi: 31 stycznia 2014 roku
 • czas trwania sprawy: 1 rok

SK 29/13  22 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu.

 • wniesienie skargi: 22 lutego 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 47/13  9 czerwca 2015 r. Występek o charakterze chuligańskim.

 • wniesienie skargi: 3 kwietnia 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

Z powyższego zestawienia wynika, że od wniesienia skargi do TK do orzeczenia TK mijają średnio 2,5 roku (średnia arytmetyczna upływu pełnych lat wynosi 2,45). Zgodnie z nasza metodologią wypowiedź Andrzeja Dudy mieści się w marginesie błędu, więc uznajemy ją za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub