Strona główna Wypowiedzi Czy Trybunał Konstytucyjny może pracować szybciej?

Czy Trybunał Konstytucyjny może pracować szybciej?

Czy Trybunał Konstytucyjny może pracować szybciej?

Andrzej Duda

Prezydent

Trybunał mógły pracować znacznie szybciej, przede wszystkim załatwiając sprawy obywatelskie, a te zalegają po 3 lata.

Polsat News, 7.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polsat News, 7.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na podstawie art. 79 ust. 1  Konstytucji RP :

Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Przeciętny czas rozstrzygania skarg konstytucyjnych postanowiliśmy sprawdzić na podstawie 20 tego typu postępowań TK:

SK 15/14 28 stycznia 2015 r. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku.

 • wniesienie skargi: 21 lipca 2011 roku
 • czas trwania sprawy (w pełnych latach): 3 lata

SK 17/13 13 stycznia 2015 r. Drogi publiczne; zasady przygotowania i realizacji inwestycji.

 • wniesienie skargi: 28 lutego 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 34/12 13 stycznia 2015 r. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.

 • wniesienie skargi: 21 września 2010 roku
 • czas trwania sprawy: 4 lata

SK 14/12 12 lutego 2015 r. Zwolnienie z podatku akcyzowego; prawo własności.

 • wniesienie skargi: 18 sierpnia 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 70/13  12 lutego 2015 r. Karalność niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego.

 • wniesienie skargi: 2 kwietnia 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 1 rok

SK 50/13  10 lutego 2015 r. Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych.

 • wniesienie skargi: 29 marca 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 65/13 10 marca 2015 r. Kodeks postępowania karnego; wyłączenie dopuszczalności zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 k.p.k..

 • wniesienie skargi: 18 października 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 58/13 28 kwietnia 2015 r. Postępowanie karne; zasady przyznawania statusu pokrzywdzonego; składanie fałszywych zeznań.

 • wniesienie skargi: 18 lipca 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 29/14 21 kwietnia 2015 r. Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

 • wniesienie skargi: 21 stycznia 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 52/12 21 kwietnia 2015 r.

 • wniesienie skargi: 19 wrzesień 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 41/14  8 kwietnia 2015 r. Podstawy do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu.

 • wniesienie skargi: 30 wrzesień 2014 roku
 • czas trwania sprawy: mniej niż jeden pełny rok

SK 48/12 8 kwietnia 2015 r. Koszty sądowe; wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej; wysokość tej opłaty.

 • wniesienie skargi: 2 maja 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 66/13 16 kwietnia 2015 r. Wyłączenie sędziego w procedurze karnej.

 • wniesienie skargi: 29 marca 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 19/13  26 maja 2015 r. Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

 • wniesienie skargi: 24 stycznia 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 4 lata

SK 6/13 26 maja 2015 r. Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

 • wniesienie skargi: 1 grudnia 2011 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

SK 1/14 19 maja 2015 r. Uprawnienie pokrzywdzonego do wniesienia aktu oskarżenia.

 • wniesienie skargi: 31 grudnia 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 62/13  12 maja 2015 r. Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego; surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy.

 • wniesienie skargi: 19 wrzesień 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 32/14  23 czerwca 2015 r. Prawo autorskie; ochrona majątkowych praw autorskich; odszkodowanie.

 • wniesienie skargi: 31 stycznia 2014 roku
 • czas trwania sprawy: 1 rok

SK 29/13  22 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu.

 • wniesienie skargi: 22 lutego 2013 roku
 • czas trwania sprawy: 2 lata

SK 47/13  9 czerwca 2015 r. Występek o charakterze chuligańskim.

 • wniesienie skargi: 3 kwietnia 2012 roku
 • czas trwania sprawy: 3 lata

Z powyższego zestawienia wynika, że od wniesienia skargi do TK do orzeczenia TK mijają średnio 2,5 roku (średnia arytmetyczna upływu pełnych lat wynosi 2,45). Zgodnie z nasza metodologią wypowiedź Andrzeja Dudy mieści się w marginesie błędu, więc uznajemy ją za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!