Dochody z podatku VAT

01.12.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Zgodnie z Załącznikiem 1 do Ustawy Budżetowej z 2015 roku planowany przychody z podatku od towaru i usług ( VAT) miały wynieść 134 630 000 zł. Komunikat ze strony Ministerstwa Finansów,  które pozostaje jedynym źródłem informacji w tym temacie głosi, iż: “Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł” . Jeżeli więc chodzi o część wypowiedzi związaną z brakiem dochodów z podatku VAT jest ono prawdą. Druga część wypowiedzi odnosząca się do przyczyn tej sytuacji jest nieweryfikowalna i pozostaje w sferze przypuszczeń.  

raporcie Instytutu Studiów Podatkowych dotyczącym patologi w podatku Vat i akcyzie w latach 2004 -2014 możemy przeczytać, że: “Jednym z dwóch najistotniejszych czynników obniżających wielkość dochodów budżetowych z tych podatków są świadome i nieświadome co do bezprawności działania podmiotów, w tym również podatników, mające na celu lub faktyczne lub pozorne powodujące zmniejszenie zobowiązań podatkowych lub wyłudzenie zwrotów tych podatków”. Ponadto w raporcie można doczytać, że w latach 2009 -2014 straty z  podatku od towarów i usług wyniosły co najmniej 67 mld zł, Biorąc pod uwagę te dane można obliczyć, że roczne uśrednione  straty były  na poziomie około 13,4  mld zł. Brak jednak danych za rok bieżący. Należy również ostrożnie podchodzić do samego raportu jako źródła danych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.