Strona główna Wypowiedzi Ile polskich obywatelstw nadał prezydent Duda w 2022 roku?

Ile polskich obywatelstw nadał prezydent Duda w 2022 roku?

Ile polskich obywatelstw nadał prezydent Duda w 2022 roku?

Dariusz Klimczak

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jak to się stało, że w ubiegłym roku pan prezydent Andrzej Duda przyznał polskie obywatelstwo aż 10 tys. obcokrajowców? Rekordowa liczba.

Posiedzenie Sejmu RP, 15.06.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu RP, 15.06.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z polskim prawem cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo od trzech podmiotów. Może być ono nadane przez prezydenta, ale też – w drodze uznania przez wojewodę lub przywrócenia przez ministra ds. wewnętrznych.
 • W 2022 roku obywatelstwo polskie uzyskały łącznie 10 122 osoby. Z ręki prezydenta nadano 2 552 obywatelstwa, 290 osób uzyskało obywatelstwo poprzez przywrócenie, a pozostałe – otrzymały je w drodze uznania.
 • Najwięcej nadań prezydenckich miało miejsce w 2016 roku, za kadencji Andrzeja Dudy, kiedy prezydent nadał 2 739 obywatelstw. Natomiast najmniej, bo tylko 664, nadał Lech Kaczyński w 2006 roku.
 • Dariusz Klimczak podaje prawdziwą liczbę osób, które nabyły obywatelstwo polskie w 2022 roku. Pomija przy tym jednak fakt, że tylko ¼ z nich była nadana przez prezydenta, a znaczna większość poprzez uznanie wojewodów. Na tej podstawie wypowiedź klasyfikujemy jako manipulację.

Temat migracji zdominował debatę publiczną

Od kilku tygodni na polskiej scenie politycznej tematem, wokół którego najwięcej się dyskutuje, jest temat migracyjny. Na łamach Demagoga już kilkukrotnie poruszaliśmy problem migracji oraz pozwoleń na pracę, o czym możesz przeczytać w analizach wypowiedzi Joanny Kluzik-Rostkowskiej czy Sławomira Mentzena. Z kolei o tym, co mówi na ten temat unijne prawo, pisaliśmy w analizie wypowiedzi Rafała Bochenka.

Podczas czerwcowej debaty sejmowej na temat przeprowadzenia referendum w sprawie sprzeciwu wobec unijnej polityki migracyjnej nieco inne światło na problem rzucił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak. Polityk zasugerował, że w roku 2022 prezydent Andrzej Duda nadał obywatelstwo polskie aż 10 tys. obcokrajowców. 

W jaki sposób można otrzymać polskie obywatelstwo?

Sposób otrzymania obywatelstwa polskiego regulowała ustawa o obywatelstwie polskim z 1962 roku. Zastąpiła ją nowa ustawa z 2009 roku, która w życie weszła dopiero w roku 2012. Wtedy też do porządku prawnego wprowadzono nową kategorię, czyli przywrócenie obywatelstwa polskiego. Jednocześnie zrezygnowano z otrzymywania obywatelstwa na podstawie oświadczenia o woli nabycia obywatelstwa polskiego (art. 10. i 11. ustawy z 1962).

Nowa ustawa (art. 4) określa, że obywatelstwo polskie można otrzymać:

 • z mocy prawa,
 • przez nadanie obywatelstwa polskiego,
 • przez uznanie za obywatela polskiego,
 • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.  

Podkreślić tutaj należy, że nadanie obywatelstwa leży tylko i wyłącznie w gestii prezydenta (art. 18). Uznanie obywatelstwa należy do kompetencji wojewody (art. 34), z kolei przywracaniem obywatelstwa zajmuje się minister do spraw wewnętrznych (art. 39)

W przypadku uznania za obywatela polskiego należy spełnić wymogi prawne, które opisuje art. 30. Znajdziemy tam informację, że cudzoziemiec powinien przebywać legalnie w Polsce od minimum trzech lat, posiadać regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości. 

Z kolei obywatelstwo na podstawie oświadczenia o woli nabycia przed rokiem 2012 nabywały osoby, które zawarły związek małżeński z obywatelem polskim i w ciągu 3 miesięcy złożyły odpowiednią deklarację. Zapis ten dotyczył tylko kobiet.

Rok 2022 – prezydent nadał obywatelstwo 2,5 tys. osobom 

Na stronie rządowej w ramach otwartych danych możemy znaleźć informację, że w 2022 roku obywatelstwo polskie z ręki prezydenta Dudy zostało nadane jedynie 2 552 osobom.Ze wszystkich nadań prezydenckich ponad połowę stanowiły nadania dla obywateli Ukrainy (1 401 osób), na drugim miejscu znaleźli się obywatele Białorusi (410 osób), a podium zamknęli Wietnamczycy (92 osoby).

Znacząca większość obywatelstw w 2022 roku została nabyta poprzez tzw. uznanie za obywatela polskiego. W poprzednim roku aż 7 280 osób nabyło polskie obywatelstwo w ten sposób. Ostatnią kategorią otrzymania obywatelstwa polskiego jest jego przywrócenie. W 2022 roku 290 osób skorzystało z tej możliwości. Łącznie w poprzednim roku 10 122 osoby uzyskały obywatelstwo polskie.

Obywatelstwa polskie nadane od 2005 roku

Aby uzyskać pełny obraz problemu, postanowiliśmy napisać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z prośbą o przedstawienie danych dotyczących liczby obywatelstw polskich nadanych od 2005 roku. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że w latach 2005–2022 obywatelstwo polskie łącznie otrzymały 82 274 osoby, z czego od prezydentów nadanych zostało łącznie 37 264 obywatelstwa.

Z danych dostarczonych nam przez MSWiA wynika, że najwięcej nadań prezydenckich miało miejsce w 2016 roku. Wtedy też prezydent Andrzej Duda nadał obywatelstwo polskie 2 739 osobom. Z kolei najmniej nadań prezydenckich odnotowano za prezydentury Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku, kiedy prezydent nadał 664 obywatelstwa polskie.

Wyciąg z rejestru nabycia obywatelstwa polskiego

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na procentowy udział nadań prezydenckich w ogólnej liczbie nadanych obywatelstw. Największy procentowy udział nadań prezydenckich odnotowano w roku 2005, stanowiły one 89 proc. wszystkich nadanych obywatelstw polskich. Z kolei najmniejszy procentowy udział miał miejsce w roku 2022, wyniósł on nieco ponad 25 proc. 

Inne formy otrzymania obywatelstwa polskiego

W latach 2005–2012 najpopularniejszym trybem nadania obywatelstwa polskiego było nabycie na podstawie oświadczenia o woli nabycia obywatelstwa polskiego. W ciągu 7 lat łącznie 5 363 osoby uzyskały w ten sposób obywatelstwo polskie. Od 2012 coraz więcej obywatelstw jest uzyskiwanych przez uznanie. Od 2017 roku jest to najczęstsza forma przyznawania polskich obywatelstw. 

Osobną kategorią otrzymania obywatelstwa polskiego jest jego przywrócenie. Opcja ta obowiązuje od 2012 roku. W ciągu 10 lat z tej opcji skorzystały łącznie 4 274 osoby, co daje średni wynik 427 osób na rok.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy