Ile wydano na spłatę zadłużenia Polski w 2018 roku?

24.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W świetle sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w ubiegłym roku na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 29 486 290 tys. zł, czyli niecałe 30 mld zł. Jest to kwota mniejsza niż przewidywane w budżecie 29,7 mld zł (przed nowelizacją ustawy budżetowej – 30,7 mld zł). W związku z powyższym wypowiedź oceniamy jako zgodną z prawdą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.