Ile wyniósł wzrost PKB Polski w 2018 r. względem PKB UE i świata?

14.08.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W swojej wypowiedzi Andrzej Szlachta stwierdził, że wzrost PKB w cenach stałych w 2018 roku wyniósł 5,1%, wobec planowanych 3,8%, oraz że był on wyższy o 3,1 punktu procentowego niż w całej UE, gdzie wynosił 2% oraz o 1,5 punktu procentowego wyższy od wzrostu światowego.

Według wstępnych szacunków GUS o PKB Polski w 2018 roku, realny wzrost PKB względem cen stałych roku poprzedniego wyniósł 5,1%, wobec planowanego w programie konwergencji wzrostu o 3,8%. Dodatkowo, zgodnie z danymi Eurostatu, wzrost ten był o 3,1 punktu procentowego wyższy od notowanego dla całej UE 2% wzrostu. Z kolei według danych Banku Światowego, wzrost ten był o 2,1 punktu procentowego wyższy od wzrostu całego świata, który wyniósł 3%.

Poza różnicą wzrostu PKB Polski do wzrostu PKB światowego (różnica 0,6%), pozostałe podane w wypowiedzi informacje są zgodne z danymi rzeczywistymi. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.