Ile wynosi deficyt budżetowy za 2018 rok?

24.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za rok 2018, deficyt budżetu wyniósł 10 406 208 tys. zł. Ustawa budżetowa przewidywała znacznie wyższy deficyt – 41 492 000 tys. zł. Oznacza to, że rzeczywisty deficyt był niższy od planowanego o 31 085 792 tys. zł.  Liczby te pokrywają się z podanymi przez Andrzeja Szlachtę, dlatego jego wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.