Ile wynosi deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny Polski?

14.08.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W pierwszej części swojej wypowiedzi Andrzej Szlachta wskazał, że w 2018 roku, według metodologii unijnej, deficyt sektora finansów publicznych zmniejszył się z 1,5% PKB do 0,4% PKB, a dług publiczny obniżył się z poziomu 50,6% PKB do 48,9% PKB.

Zgodnie z komunikatem GUS dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (czyli deficyt sektora finansów publicznych) w 2018 roku wyniósł 7 987 mln zł  wobec 30 404 mln zł w 2017 roku i rzeczywiście zmniejszył się z z 1,5% PKB w 2017 roku do 0,4% PKB w 2018 roku.

Jeżeli chodzi o dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (czyli dług publiczny) w 2018 roku, w porównaniu do 2017 roku, wzrósł on z 1 005 722 mln zł do 1 034 358 mln zł, jednak jego procentowy udział w PKB spadł z 50,6% do 48,9%.

W drugiej części wypowiedzi Andrzej Szlachta stwierdził, że w 2010 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 5,9% PKB, a dług publiczny – 55% PKB. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych miał wynosić wtedy ponad 111 mld zł, a sektora instytucji rządowych – ok. 84 mld zł, wobec 10,4 mld w roku 2018.

Zgodnie z komunikatem GUS dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku, deficyt sektora finansów publicznych wyniósł wtedy 110 988 mln zł, co stanowiło 7,8% PKB, a dług publiczny wyniósł 776 816 mln zł, co z kolei stanowiło 54,9% PKB. Natomiast deficyt podsektora instytucji rządowych w 2010 roku wyniósł 81 992 mln zł (5,8% PKB) wobec 13 394 mln zł (0,6% PKB) w 2018 roku.

Biorąc pod uwagę całościowy kontekst wypowiedzi, uznajemy ją za mieszczącą się w marginesie błędu. W związku z tym, podkreślając nieścisłości w drugiej części wypowiedzi, oceniamy ją jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.