Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi zalesienie Polski?

Ile wynosi zalesienie Polski?

Ile wynosi zalesienie Polski?

Michał Woś

Wiceminister Sprawiedliwości
Suwerenna Polska

Rok do roku zwiększamy sukcesywnie zalesienie Polski. W 2020 r. osiągniemy już 30%. Startując z pułapu mniej niż 20%, teraz będziemy mieli w 2020 r. 30% zalesienia kraju.

Kwadrans polityczny, 17.12.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Kwadrans polityczny, 17.12.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W swojej wypowiedzi Michał Woś stwierdza, że rok do roku zalesienie Polski jest sukcesywnie zwiększane oraz że Polska startowała z pułapu mniej niż 20%.

Na potrzeby analizy wypowiedzi, zdefiniować należy, że lesistość to wskaźnik dotyczący stopnia pokrycia lasem określonej powierzchni, czyli jest  stosunkiem procentowym powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powierzchni danego obszaru.

Zgodnie z Aktualizacją Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 2014, w wyniku intensywnych prac zalesieniowych, a także procesów sukcesji naturalnej zbiorowisk leśnych (głównie w latach 1947-1970), lesistość kraju wzrosła do 27,0% w 1970 r., a następnie do 27,8% w 1990 r. oraz 29,3% w 2012 r.   

Opracowanie to jest trzecią modyfikacją „Krajowego programu zwiększania lesistości” (KPZL), który został opracowany w 1993 r. przez Zakład Badań i Systemu Informacji Przestrzennych Instytutu Badawczego Leśnictwa na zlecenie i przy współudziale Departamentu Leśnictwa ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Program ten został zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów RP w dniu 23 czerwca 1995 r., jednak nie stał się programem rządowym, gdyż nie zagwarantowano środków na jego realizację w perspektywie wieloletniej. „Krajowy program zwiększania lesistości” jest opracowaniem studialnym o charakterze strategicznym. Stanowi instrument polityki leśnej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju i zawiera ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwiększania lesistości.

Celem KPZL jest stworzenie warunków do zwiększenia lesistości Polski do 30% w r. 2020 i 33% w 2050 r., zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień oraz ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz preferencji zalesieniowych gmin.

To właśnie ten wskaźnik określony w KPZLu jako cel na 2020 rok, przytacza w swojej wypowiedzi minister Woś. Z uwagi na to, że formułuje on ją w charakterze prognozy na przyszłość, na gruncie naszej metodologii ta część wypowiedzi M. Wosia nie podlega naszej weryfikacji. Możemy jednak przeanalizować dwie inne kwestie – a więc tezy o pułapie startowym poniżej 20%, jak również o obecnej tendencji wzrostowej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w powyższym dokumencie, już od 1990 roku współczynnik lesistości bliski był 30%. Co więcej, lesistość Polski nawet w 1946 roku, w wyniku rabunkowego wyrębu lasów podczas II Wojny Światowej, nie spadła poniżej 20% – wynosiła ona wówczas 20,8% ogólnej powierzchni kraju. W czasach drugiej RP, lesistość Polski znajdującej się wówczas z innych granicach geograficznych spadła z nieco ponad 23% w roku 1923 do 22,2% w końcu okresu międzywojennego.

Zgodnie z raportem o stanie lasów w Polsce Banku Danych o Lasach w 2015 roku lesistość  obliczona według standardu międzynarodowego wynosiła 30,8%. Wartość lesistości w według krajowych standardów wynosi 29,5%. Z raportu wynika również, że według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 9420 tys. ha

Zgodnie z raportem o stanie lasów w Polsce Banku Danych o Lasach w 2016 roku lesistość  obliczona według standardu międzynarodowego wynosiła 30,8%. Wartość lesistości w według krajowych standardów wynosi 29,5%. Z raportu wynika również, że według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 9435 tys. ha. 

Zgodnie z raportem o stanie lasów w Polsce Banku Danych o Lasach w 2017 roku lesistość  obliczona według standardu międzynarodowego wynosiła 30,9%. Wartość lesistości w według krajowych standardów wynosi 29,6%. Z raportu wynika również, że według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 9447 tys. ha.

Zgodnie z raportem o stanie lasów w Polsce Banku Danych o Lasach w 2018 roku lesistość obliczona według standardu międzynarodowego wynosiła 30,9%. Wartość lesistości w według krajowych standardów wynosi 29,6%. Z raportu wynika również, że według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 9460 tys. ha. 

Zgodnie z powyżej zgromadzonymi danymi, wynika, że pomiędzy rokiem 2015 a 2018 powierzchnia polskich lasów wzrosła z 9 mln 420 tys. ha w 2015 roku do 9 mln 460 tys. ha. w 2018, co oznacza wzrost powierzchni lasów o 40 tys. ha. Dodać należy, iż lesistość Polski w 2015 roku wynosiła znacznie więcej niż wspomniane w wypowiedzi mniej niż 20%. Według dostępnych źródeł, w XX wieku w historii niepodległej Polski nie było takiego momentu, w którym lesistość spadła poniżej 20%, który można uznać za punkt startowy, o którym mowa idzie w wypowiedzi ministra Wosia. Od 1990 roku lesistość w Polsce utrzymuje się znacznie powyżej 27%.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane, uznajemy wypowiedź ministra Wosia za manipulację

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy