Jaka jest liczba osadzonych w polskich aresztach i zakładach karnych?

13.08.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Służby Więziennej, aktualnymi na dzień 2 sierpnia roku, liczba osadzonych faktycznie przebywających w jednostkach penitencjarnych wynosi 74 449 osób. Są to skazani, ukarani i tymczasowo aresztowani, którzy przebywają w aresztach śledczych i zakładach karnych w całej Polsce.

Liczba ta jest zgodna z podaną przez Sebastiana Kaletę („ponad 70 tys.”). W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.

Przy okazji warto zauważyć, że liczba osadzonych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. Na koniec sierpnia w poszczególnych latach było ich faktycznie:

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2019 roku, liczba osadzonych na 100 tys. mieszkańców wynosi w Polsce 196. Z wynikiem tym lokujemy się na 7. miejscu wśród 36 państw OECD. Najwyższy wskaźnik osób osadzonych występuje w Stanach Zjednoczonych (655), Turcji (318) i Izraelu (234). Z kolei najmniejszy występuje w Islandii (37), Japonii (41) i Finlandii (51).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.