Czas czytania: około min.

Jaką kwotę otrzymały organizacje pożytku publicznego w 2020 roku?

02.07.2021 godz. 9:05

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

 • Według danych Ministerstwa Finansów w roku 2018 przekazano organizacjom pożytku publicznego 763,9 mln zł, a w roku 2020 kwota ta wyniosła 907 mln złotych.
 • Od roku 2015 następuje systematyczny wzrost kwot przekazywanych OPP w ramach odpisu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podczas 32. posiedzenia Sejmu jeden z punktów obrad został poświęcony na pytania posłów do rządzących ws. spraw bieżących. Reprezentująca Koalicję Obywatelską Urszula Augustyn chciała uzyskać informacje na temat środków przekazanych dla organizacji pożytku publicznego (OPP), które nie zostały uwzględnione w odpowiedzi na interpelację poselską. Głos w tej sprawie zabrała podsekretarz stanu Anna Chałupa, która stwierdziła, iż 56 mln zł, które nie trafiło na rachunki bankowe OPP jako rozliczenie 1 proc. podatku od osób fizycznych, wynika z negatywnej weryfikacji wniosków. Do głównych powodów ich odrzucenia wymieniano: brak zapłaty podatku w terminie, brak rachunku lub błędnie podany rachunek organizacji albo usunięcie organizacji z wykazu organizacji pożytku publicznego. Poza tym Anna Chałupa przypomniała, iż kwoty przekazywane na OPP rosną z roku na rok, a w trakcie ubiegłych 12 miesięcy suma przekroczyła 900 mln zł.

Organizacje pożytku publicznego

OPP w Polsce działają w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Zgodnie z ustawą są to organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, ale także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uzyskają w sądzie status pożytku publicznego. 

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tzw. organizacje kościelne).

O status OPP mogą ubiegać się również organizacje prowadzące działalność w określonych zakresach i muszą spełnić łącznie szereg wymagań: 

 • muszą prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,
 • mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami muszą przeznaczać na działalność pożytku publicznego,
 • muszą posiadać statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
 • muszą posiadać statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji,
 • muszą podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • muszą sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty,
 • muszą sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
 • muszą zamieszczać zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma prawo wybrać OPP, której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego. Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów wskazanych w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. O tym, jakie OPP mogą być ujęte w wykazie oraz o zasadach jego prowadzenia, decydują przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwoty przekazywane w ramach 1 proc. do OPP

Na stronie Ministerstwa Finansów możemy znaleźć informacje o kwotach, jakie co roku przekazywane są OPP w ramach 1 proc. podatku. Kwoty te systematycznie rosną i przez ostatnie lata kształtowały się następująco: 

 • w roku 2015: 560,0 mln zł,
 • w roku 2016: 619,1 mln zł,
 • w roku 2017:  662,2 mln zł,
 • w roku 2018: 763,9 mln zł,
 • w roku 2019: 876,7 mln zł,
 • w roku 2020: 907,0 mln zł.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w roku 2020 wsparcia organizacji pożytku publicznego udzieliło 14,8 mln podatników, a przeciętna jego wysokość to 61 zł.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub