Strona główna Wypowiedzi Jakie tereny obejmuje plan zagospodarowania Krakowa?

Jakie tereny obejmuje plan zagospodarowania Krakowa?

Jakie tereny obejmuje plan zagospodarowania Krakowa?

Małgorzata Wassermann

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

Miejscowy plan zagospodarowania [obejmujący teren byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach] pozwala na takie przeznaczenie. (…) Aby tam powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Małgorzata Wassermann przedstawiła swój pomysł na stworzenie nowego domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Na terenie byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Witkowice

Teren na którym znajdują się zabudowania byłego szpitala oznaczony jest symbolem 1U.

§ 13 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVII/1131/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice” stanowi:

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U do 9U ustalając podstawowe przeznaczenie tych terenów pod usługi, w tym:
1) usługi publiczne – oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, kultury, łączności i administracji publicznej,
2) usługi komercyjne – handlu, rzemiosła, gastronomii oraz innej działalności usługowej z wykluczeniem inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

Ust. 1 pkt. 1 mówi o przeznaczeniu terenu na usługi publiczne związane ze zdrowiem i opieką społeczną, co zgodne jest z przeznaczeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Inne artykuły uchwały określają kwestie techniczne związane z zabudową i funkcjonowaniem terenów, jednak żaden z nich nie uniemożliwia powstania domu dziennego pobytu dla osób starszych.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość

 

Miejscowy plan zagospodarowania [obejmujący teren byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach] pozwala na takie przeznaczenie. (…) Aby tam powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy