Czas czytania: około min.

Jakie tereny obejmuje plan zagospodarowania Krakowa?

02.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Małgorzata Wassermann przedstawiła swój pomysł na stworzenie nowego domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Na terenie byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Witkowice

Teren na którym znajdują się zabudowania byłego szpitala oznaczony jest symbolem 1U.

§ 13 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVII/1131/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice” stanowi:

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U do 9U ustalając podstawowe przeznaczenie tych terenów pod usługi, w tym:
1) usługi publiczne – oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, kultury, łączności i administracji publicznej,
2) usługi komercyjne – handlu, rzemiosła, gastronomii oraz innej działalności usługowej z wykluczeniem inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

Ust. 1 pkt. 1 mówi o przeznaczeniu terenu na usługi publiczne związane ze zdrowiem i opieką społeczną, co zgodne jest z przeznaczeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Inne artykuły uchwały określają kwestie techniczne związane z zabudową i funkcjonowaniem terenów, jednak żaden z nich nie uniemożliwia powstania domu dziennego pobytu dla osób starszych.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość

 

Miejscowy plan zagospodarowania [obejmujący teren byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach] pozwala na takie przeznaczenie. (…) Aby tam powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub