Czas czytania: około min.

Jakie tereny obejmuje plan zagospodarowania Krakowa?

02.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Małgorzata Wassermann przedstawiła swój pomysł na stworzenie nowego domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Na terenie byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Witkowice

Teren na którym znajdują się zabudowania byłego szpitala oznaczony jest symbolem 1U.

§ 13 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVII/1131/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice” stanowi:

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U do 9U ustalając podstawowe przeznaczenie tych terenów pod usługi, w tym:
1) usługi publiczne – oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, kultury, łączności i administracji publicznej,
2) usługi komercyjne – handlu, rzemiosła, gastronomii oraz innej działalności usługowej z wykluczeniem inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

Ust. 1 pkt. 1 mówi o przeznaczeniu terenu na usługi publiczne związane ze zdrowiem i opieką społeczną, co zgodne jest z przeznaczeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Inne artykuły uchwały określają kwestie techniczne związane z zabudową i funkcjonowaniem terenów, jednak żaden z nich nie uniemożliwia powstania domu dziennego pobytu dla osób starszych.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość

 

Miejscowy plan zagospodarowania [obejmujący teren byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach] pozwala na takie przeznaczenie. (…) Aby tam powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.