Czas czytania: około min.

Kiedy mogą przejść na emeryturę osoby ubezpieczone w KRUS?

13.04.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Warunki nabywania prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokość określa ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (prezydencki projekt Andrzeja Dudy), która zastąpiła ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (projekt PO-PSL).

Ustawa  z 2012 r. przewidywała od 1 stycznia 2013 r. stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego (z 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn do 67 lat dla obu płci) o 3 miesiące każdego roku. Miało ono dotyczyć kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. 67 lat miało być docelowym wiekiem emerytalnym dla kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 r.

Ustawa z 11 maja 2012 r. przewidywałą również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla ubezpieczonych w KRUS, jeżeli rolnik spełnił łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę stosuje się jednak do rolnika, który podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat do dnia 31 grudnia 2017 r. Zatem rolników, którzy nie spełnili tego warunku, od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ogólny wiek emerytalny. Wiek ten obniżony został ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydenta Andrzeja Dudy) do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ projekt koalicji PO-PSL podnosił wiek emerytalny o odpowiednio 7 lat dla kobiet i 2 lata dla mężczyzn. Próg 55 lat stanowi jedynie jeden z trzech warunków, które należy łącznie spełnić, aby móc przejść na wcześniejszą emeryturę, nigdy jednak nie stanowił normalnego wieku emerytalnego dla kobiet, co sugeruje wypowiedź posła Sasina.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.