Kto najczęściej otrzymuje władzę rodzicielską po rozwodzie?

25.06.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według Rocznika Demograficznego 2018 (s. 252) opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, w 2017 roku w Polsce miało miejsce 38 267 rozwodów ogółem. 

Wykonywanie władzy rodzicielskiej w 15 697 przypadkach powierzono matce, w 1445 ojcu, a w 20 454 wspólnie matce i ojcu

Z danych wynika również, że w największej liczbie przypadków opiekę powierzono matce i ojcu – zarówno z jednym, jak i dwojgiem dzieci. Sytuacja inaczej wyglądała w rozwiedzionych małżeństwach z trojgiem lub czworgiem (i większą ilością dzieci) – wówczas opieka w większości zostawała przyznawana matkom.    

W związku z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.