Strona główna Wypowiedzi Kto obniżył, a kto podwyższył wiek emerytalny dla rolników?

Kto obniżył, a kto podwyższył wiek emerytalny dla rolników?

Kto obniżył, a kto podwyższył wiek emerytalny dla rolników?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Wiek emerytalny rolników wzrósł o pięć lat z dnia na dzień (podczas kadencji Andrzeja Dudy – przyp. Demagog).

Debata prezydencka w TVP, 06.05.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Debata prezydencka w TVP, 06.05.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za fałszywą, ponieważ za prezydentury Andrzeja Dudy wiek emerytalny dla rolników nie tylko nie został podwyższony, ale za sprawą jego inicjatywy przywrócono wiek emerytalny obowiązujący przed 2012 rokiem.

Wiek emerytalny dla rolników

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej dwudziestu pięciu lat (okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 roku).

Zatrzymajmy się jednak przy punkcie pierwszym. Przed 1 października 2017 roku wiek emerytalny dla rolników wynosił 67 lat dla obu płci. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wcześniej z kolei wiek emerytalny dla rolników ustalony był na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, co regulowała ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W myśl zmian z 2012 roku wiek 60 lat dla kobiet został zachowany tylko dla urodzonych przed 31 grudnia 1952 roku. Dla młodszych rolniczek wiek emerytalny miał ulegać stopniowemu wydłużaniu o trzy miesiące aż do osiągnięcia maksymalnej wartości, tj. 67 lat dla kobiet urodzonych po 30 września 1973 roku.

W przypadku mężczyzn wiek emerytalny na poziomie 65 lat i 5 miesięcy został utrzymany dla urodzonych w okresie od 1 stycznia 1949 roku do 31 marca 1949 roku. Maksymalnie, również po regularnym wzrastaniu co trzy miesiące, miał wynieść także 67 lat, ale dla mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 roku.

Zmiany te zostały wprowadzone za prezydentury Bronisława Komorowskiego i rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, w czasie których stanowisko ministra pracy i polityki społecznej sprawował właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Projekt ustawy był projektem rządowym został przegłosowany w Sejmie głosami posłów PO, PSL (jedynym posłem PSL sprzeciwiającym się temu projektowi był Eugeniusz Kłopotek), a także pozostającego poza koalicją rządową Ruchu Palikota. Niemalże cały klub Prawa i Sprawiedliwości, w tym ówczesny poseł Andrzej Duda, zagłosował przeciw ustawie (135 głosów przeciw, jedna posłanka nie głosowała).

Obniżenie wieku emerytalnego dla rolników

W grudniu 2016 roku Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, obniżającą ogólny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiana objęła także rolników, dla których przywrócono próg sprzed 2012 roku. Potwierdza to art. 2. ust. 3., w którym czytamy, że emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla kobiety 60 lat, a dla mężczyzny – 65 lat.

Odnotować należy, że autorem projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny był prezydent Andrzej Duda. Wprowadzenie tej zmiany było jednym z postulatów w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Zmniejszenie wieku emerytalnego osobiście obiecywał także Andrzej Duda podczas swojej kampanii prezydenckiej w 2015 roku.

Ustawa obniżająca wiek emerytalny została przegłosowana głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zagłosowało za nią także 33 z 36 posłów klubu Kukiz’15. Co ciekawe, ustawę poparł również jeden poseł Platformy Obywatelskiej, Marian Zembala. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, wstrzymali się od głosu.

Wcześniejsza emerytura rolnicza

Osobnym zagadnieniem jest możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej w wieku 55 lat dla kobiet albo 60 lat dla mężczyzn. Jednak aby ją otrzymać, rolnik musiał spełnić dodatkowo dwa inne warunki:

  • podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej trzydziestu lat,
  • zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

Rozwiązanie to zostało wprowadzone w art. 19. ust. 2. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ustawa z 2012 roku podnosząca wiek emerytalny wprowadziła ograniczenie tego rozwiązania w art. 3. pkt. 3. lit. c):

Art. 3 W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadza się następujące zmiany:

(…)

3) w art. 19:

(…)

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. Przepis ust. 2 stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił warunki, o których mowa w ust. 2.

Akt wprowadził więc dodatkowy warunek czasowy, który należało spełniać, aby być uprawnionym do wcześniejszej emerytury rolniczej. 

W myśl ustawy z 2012 roku prawo do wcześniejszej emerytury mogło być stosowane tylko w przypadku rolników, którzy podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej trzydziestu lat i ukończyli 55./60. rok życia do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także zaprzestali działalności rolniczej. Zatem rolników, którzy nie spełnili tych warunków, od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje ogólny wiek emerytalny.

Do tej właśnie kwestii nawiązuje w swojej wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz, który pomija jednak kluczowy fakt, że to rząd, którego był ministrem, jest odpowiedzialny za wprowadzenie tego ograniczenia pozbawiającego od 1 stycznia 2018 roku część rolników prawa do wcześniejszej emerytury.

Pierwotnie projekt prezydenckiej ustawy obniżającej wiek emerytalny zakładał uchylenie zapisu przewidującego prawo do wcześniejszej emerytury jedynie dla rolników spełniających te wymogi do końca 2017 roku:

Art. 3. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadza się następujące zmiany:

(…)

3) w art. 19:

(…)

b) uchyla się ust. 1a, 1b i 2a;

Rząd Zjednoczonej Prawicy podczas prac nad reformą systemu emerytalnego nie zdecydował się jednak na zmianę tego zapisu. W stanowisku rządowym do prezydenckiego projektu ustawy czytamy:

Powrót do obowiązującego przed 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę przez rolników, po dniu 31 grudnia 2017 r.

W efekcie prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej pozostaje obecnie w brzmieniu, jakie zostało przyjęte w ustawie z 2012 roku, a więc dotyczy osób, które spełniły ustawowe wymogi do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Podsumowanie

Jak widać, nie jest prawdą, że za prezydentury Andrzeja Dudy wiek emerytalny rolników wzrósł o pięć lat. Było dokładnie odwrotnie – za sprawą inicjatywy obecnej głowy państwa wiek ten został obniżony z 67 lat dla obu płci do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Z kolei ograniczenia prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej były wprowadzone za rządów PO-PSL, kiedy ministrem pracy i polityki społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy