Paweł Kukiz o kompetencjach Parlamentu Europejskiego

24.05.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

O zakresie kompetencji Parlamentu Europejskiego pisaliśmy już w naszej przedwyborczej analizie. Przytoczmy więc jej fragment dotyczący ustawodawczej funkcji PE.

Najważniejszą funkcją każdego parlamentu jest ta związana z prawodawstwem. Nie inaczej jest w przypadku PE, z tym ważnym wyjątkiem, że nie posiada on inicjatywy ustawodawczej.Parlament może jednak zwrócić się do Komisji Europejskiej z prośbą o przedłożenie wniosku ustawodawczego, aczkolwiek Komisja może taki wniosek odrzucić. Niemniej jednak, w tzw. zwykłej procedurze ustawodawczej (art. 294 TFUE), nazywanej również procedurą współdecyzji i co istotne, występującej w UE najczęściej, posłowie i posłanki do PE jako przedstawiciele obywateli Unii, pełnią, wspólnie z Radą UE jako przedstawicielem 28 państw, decydującą rolę.

Paweł Kukiz ma rację, iż Parlament Europejski nie ma obecnie inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym, uznajemy jego wypowiedź jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.