Paweł Zalewski o bieżącej sytuacji na rynku pracy

19.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego współczynnik aktywności zawodowej Polaków wyniósł w drugim kwartale 2017 roku 56,7%. Współczynnik ten został obliczony jako udział aktywnych zawodowo Polaków (pracujących i bezrobotnych) w wieku powyżej 15 lat. Takich osób jest obecnie 17 mln 359 tysięcy.

Osób biernych zawodowo (tzn. niepracujących i nieposzukujących pracy) jest obecnie 13 mln 254 tysiące.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.