Skąd pochodziły środki na budowę zbiornika Bieżanów?

23.05.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów w Krakowie trwała od 2014 do 2015 roku. Wartość inwestycji wyniosła nieco ponad 14 mln złotych, jednak pieniądze te w większości pochodziły ze środków unijnych: na ten cel przeznaczono ponad 11 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.