Ile mieszkań rocznie powstaje w Polsce?

14.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według oficjalnych danych GUS, w 2015r. w Polsce oddano do użytku ponad 147 tys. mieszkań. Z poprzednich raportów GUS wynika, że w 2014 roku było to ponad 143 tys. mieszkań, natomiast w 2013 roku ponad 146 tys.. Warto nadmienić, że w okresie pięciu pierwszych miesięcy 2016 oddano jeszcze więcej mieszkań niż w analogicznym okresie 2015 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.