Liczba urodzeń w 2016 roku

19.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu GUS “Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, na który powołuje się minister Marczuk, liczba urodzeń rzeczywiście była wyższa o 33,5 tys. od przewidywanej, a współczynnik dzietności, zgodnie z wypowiedzią Ministra, wyniósł 1,36 wobec zakładanego 1,24.

Według prognozy, wartość współczynnika dzietności obserwowana w ostatnich trzech latach wskazuje, że wzrost dzietności może być szybszy i wyższy niż zakładano w poprzednich latach.

Share The Facts
Bartosz Marczuk
wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Raport GUS z 31 VIII br:w 2016 liczba urodzeń wyższa o 33,5k od prognoz. (współ dzietności 1,36 wobec zakładanego 1,24).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.