Niemiecki system wyboru sędziów

Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, był gościem Kwadransu Politycznego TVP1. Pytania dotyczyły przyjętych dzień wcześniej przez Sejm ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz złożonego projektu ustawy dotyczącej zmian w Sądzie Najwyższym. Wiceminister odpowiadał również na zarzuty o zaburzeniu trójpodziału władzy przez te ustawy.

Wczoraj mieliśmy najlepszy dowód przywrócenia zasady trójpodziału władzy, kontroli i wzajemnego równoważenia się władz. Zerwaliśmy z systemem korporacyjnym w sądownictwie.

Na podkreślenie swojej tezy przytoczył sposób powoływania sędziów w najwyższych trybunałach w Niemczech.

Sprawdzone wypowiedzi

Marcin Warchoł

W Niemczech Sąd Najwyższy jest wybierany w połowie przez polityków, przedstawicieli Bundestagu i w połowie przez ministrów sprawiedliwości landowych. W sumie 32 osoby- 16 i 16.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź ministra M. Warchoła należy uznać za prawdziwą.

Doprecyzowania wymaga jednak użyte przez ministra pojęcie “Sądu Najwyższego”. Zgodnie z treścią art. 95 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (Grundgesetz) z 1949 r., na poziomie federalnym funkcjonuje 5 trybunałów najwyższych, tj. Trybunał Federalny, Federalny Sąd Administracyjny, Federalny Trybunał Obrachunkowy, Federalny Sąd Pracy oraz Federalny Sąd Socjalny. Każda z izb pełni funkcję ostatniej instancji dla odpowiedniej gałęzi sądownictwa (sądy kasacyjne). Nie można zatem mówić o niemieckim Sądzie Najwyższym, a o całym systemie sądownictwa najwyższego.

Sędziów do powyższych trybunałów wybiera komisja ds. powoływania sędziów, zwoływana przez właściwego ministra federalnego, a mianuje Prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Komisja składa się z 32 osób: 16 ministrów krajowych właściwych dla danego zakresu spraw oraz 16 członków wybieranych przez Bundestag. Przykładowo, o wyborze sędziów do Trybunału Federalnego, pełniącego w niemieckim sądownictwie powszechnym funkcje zbliżone do polskiego Sądu Najwyższego, decyduje komisja złożona z 16 krajowych ministrów sprawiedliwości oraz 16 członków wskazanych przez Bundestag, którzy nie muszą być wszakże parlamentarzystami.

Sędziowie trybunałów pełnią swoją funkcję dożywotnio.

Share The Facts
Marcin Warchoł
wiceminister sprawiedliwości


W Niemczech Sąd Najwyższy jest wybierany w połowie przez polityków, przedstawicieli Bundestagu i w połowie przez ministrów sprawiedliwości landowych. W sumie 32 osoby- 16 i 16.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >