Zbigniew Ziobro na temat systemu sądownictwa w Holandii

26.07.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W Holandii istnieje Rada Sądownictwa, utworzona w 2002 roku w wyniku szeroko zakrojonej reformy sądownictwa. Wcześniej za zarządzanie i nadzór nad sądownictwem odpowiadał Minister Sprawiedliwości. Minister nie miał żadnych kompetencji dotyczących sfery orzeczniczej; w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność ponosili sędziowie orzekający w poszczególnych sądach. Zarówno parlament, jak i środowisko sędziowskie uznało, że niezbędne jest wzmocnienie niezależności sądownictwa.

Zgodnie z  treścią art. 84 ust. 1 Ustawy o Organizacji Sądów, w skład Rady wchodzi od 3 do 5 członków. Jej przewodniczącym jest zawsze sędzia. Obecnie Rada liczy czterech członków. Dwóch z nich stanowią sędziowie w stanie spoczynku. Członkowie powoływani są Dekretem Królewskim na sześcioletnią kadencję z możliwością jednokrotnej reelekcji na okres trzech lat. Nominacja na członków Rady Sądownictwa jest kompetencją Ministra Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W Przewodniku po Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa czytamy, że sędziowie w Holandii powoływani są na stanowiska na podstawie Dekretów Królewskich (w myśl art. 117 Konstytucji Holandii – przyp. Demagog)  z rekomendacji Ministra ds. Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, po konsultacjach z przedstawicielami środowiska sędziowskiego. W rzeczywistości nominacje przyznawane są na podstawie rekomendacji Rady, które z kolei odzwierciedlają opinie zarządów sądów oraz sugestie komisji ds. wyboru.

 

 

Share The Facts
Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości

 

Na przykład w Holandii sędziów wybiera bezpośrednio parlament, a więc nie Krajowa Rada Sądownictwa, bo tam w ogóle nie ma Krajowej Rady Sądownictwa.

 

 

 

Link oEmbed


 

TYLKO SPRAWDZONE INFORMACJE!

WESPRZYJ RZETELNOŚĆ | NIEZALEŻNOŚĆ | OBIEKTYWIZM |

W ciągu 3 lat zespół Demagoga sprawdził ponad 3 tys. wypowiedzi polityków. Nawiązał współpracę ze szkołami oraz nauczycielami w ramach Akademii Fact-Checkingu. Prześwietlił realizację obietnic wyborczych najważniejszych polityków i partii w Polsce.  Wszystkie osoby współpracujące z Demagogiem są wolontariuszami. Każda nawet symboliczna, lecz regularna kwota pomoże nam rozwijać się oraz profesjonalizować.

Przelew tradycyjny: Stowarzyszenie Demagog, ul. Cystersów 26/8,  31-553 Kraków

Nr konta: 23 2130 0004 2001 0749 6995 0001

Tytuł: Darowizna na cele statutowe

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.