Strona główna Fake News Nie, dochody posłów nie będą tajne

Nie, dochody posłów nie będą tajne

Nie, dochody posłów nie będą tajne

Posłów nadal obowiązują coroczne jawne oświadczenia majątkowe. Zmienił się jedynie formularz o przyznanie poselskiej pensji.

Profil Gazeta RDK Republika Demokracja Konstytucja Forum Obywatelskie zamieścił 7 sierpnia post z grafiką informującą o tym, że część dochodów posłów będzie tajna, ponieważ nie muszą oni informować o dochodach uzyskiwanych poza Sejmem. Ma to umożliwiać dokonana zmiana przepisów. Na grafice zamieszczone jest zdjęcie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, co sugeruje, że decyzja ta została podjęta przez partię rządzącą.

 

https://www.facebook.com/GazetaRDK/posts/1639209039575063

Czy część dochodów posłów będzie tajna?

Grafika nawiązuje do sprawy, na którą zwrócił uwagę portal wyborcza.pl 17 lipca 2020 roku. Artykuł opisywał konsekwencje zmian wprowadzonych w formularzu o przyznanie uposażenia poselskiego. Od początku bieżącej kadencji Sejmu obowiązuje nowy wniosek i w związku z wieloma wątpliwościami posłowie otrzymali pismo od Kancelarii Sejmu wyjaśniające wprowadzone zmiany. To właśnie w tym dokumencie pojawia się stwierdzenie, że posłowie nie muszą informować Prezydium Sejmu o 

aktywności pozaparlamentarnej, w szczególności w postaci umowy zlecenie, umowy o dzieło , umowy o wynajem lokalu nie stanowiącej działalności gospodarczej.

 

Źródło: https://tvn24.pl/polska/zarobki-poslow-2020-zmiany-we-wnioskach-o-uposazenie-poslowie-nie-musza-informowac-o-dodatkowych-dochodach-4640454

Dalej w artykule czytamy:

Jako podstawę podano uchwałę Prezydium Sejmu z 17 lipca 2019 r. – a więc jeszcze z poprzedniej kadencji. Zmienia ona wniosek, jaki parlamentarzysta musi składać, by dostać uposażenie poselskie. Wykreślono z niego akapit mówiący o „aktywności pozaparlamentarnej i uzyskiwanych z tego tytułu dochodach”. W samej uchwale nie ma słowa o tym, że o dorabianiu nie trzeba już informować.

Zmiany miały mieć związek z kontrowersjami wokół dodatkowych zarobków dwojga senatorów Prawa i Sprawiedliwości – Stanisława Karczewskiego oraz Margarety Budner.

Komunikat Centrum Informacji Sejmowej

W odpowiedzi na doniesienia GW Centrum Informacji Sejmowej opublikowało komunikat z wyjaśnieniami. Informuje w nim, że zasady przyznawania uposażenia poselskiego, czyli poselskiej pensji, nie zmieniły się wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (ostatnie zmiany były wprowadzane w 2018 roku).

To w niej zawarty jest też obowiązek składania przez posłów jawnych corocznych oświadczeń majątkowych (art. 35) oraz obowiązek informowania marszałka Sejmu o zamiarze podejmowania dodatkowych zajęć (art.33).

Jak czytamy dalej w komunikacie CIS:

Zgodnie z art. 25 ust. 4 w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu może podjąć decyzję o przyznaniu – na wniosek posła – uposażenia także w sytuacji, gdy nie spełnia on warunków ustawowych do otrzymywania takiego świadczenia, czyli np. pozostaje w stosunku pracy. Tego typu kompetencja decyzyjna Prezydium Sejmu istnieje w ustawie od momentu jej uchwalenia w 1996 r. Także na poziomie ustawowym (art. 25 ust. 6 ustawy) zawarto upoważnienie dla Prezydium Sejmu do określenia szczegółowych zasad wypłacania uposażenia poselskiego. Na podstawie tego przepisu 25 września 2001 r. podjęło uchwałę ws. szczegółowych zasad i trybu wypłacania uposażenia poselskiego oraz odprawy parlamentarnej. Ostatnia nowelizacja tej uchwały, opisana w tekście Gazety Wyborczej, miała miejsce rok temu, 17 lipca 2019 r., i weszła w życie z dniem rozpoczęcia bieżącej, IX kadencji Sejmu, czyli 12 listopada 2019 r.

W tej kluczowej sprawie w artykule pojawiło się kilka błędnych informacji – kilkukrotnie została wyartykułowana teza o rzekomym działaniu uchwały wstecz i jej podjęciu w związku z ujawnieniem przez media informacji o dodatkowej aktywności dwojga senatorów. Centrum Informacyjne Sejmu przypomina, że uchwała została podjęta 17 lipca 2019 r., a pierwsze doniesienia medialne, dotyczące wskazanych w artykule senatorów, pojawiły się w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. Ponadto ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora daje prezydium z każdej z Izb parlamentu indywidualną kompetencję do ustalania zasad wypłacania uposażenia, stąd nieuprawnione jest analizowanie przepisów sejmowych w kontekście dodatkowych zajęć realizowanych przez senatorów, przy jednoczesnym pominięciu analizy przepisów senackich.

Całkowicie niezasadny w kontekście przytoczonych danych kalendarzowych jest komentarz redakcyjny (str. 2), przypisujący zmianę przepisów marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. W rzeczywistości komentowaną uchwałę podjęto w ubiegłej kadencji Sejmu i była to decyzja kolegialna Prezydium Sejmu. W 209. posiedzeniu Prezydium Sejmu 17 lipca 2019 r. wzięli udział wszyscy jego członkowie, a decyzja w przedmiocie opisanej przez Gazetę Wyborczą zmiany uchwały Prezydium Sejmu została podjęta bez głosów przeciwnych.

Odnosząc się do meritum podjętej w zeszłym roku przez Prezydium Sejmu uchwały CIS wyjaśnia, że nie czyni ona w najmniejszym stopniu mniej przejrzystymi zasad przyznawania posłom uposażenia poselskiego oraz podejmowania przez nich dodatkowego zajęcia. Po pierwsze, stale obowiązuje przepis art. 33 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zobowiązujący posłów do powiadamiania Marszałka Sejmu o podejmowaniu dodatkowych zajęć, z wyjątkiem działalności podlegającej prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Po drugie, opinia publiczna każdego roku ma możliwość zapoznania się z oświadczeniami majątkowymi parlamentarzystów, w których mają oni obowiązek wykazywania dochodów także z tytułu umów cywilnoprawnych. Po trzecie wreszcie, aktualnie obowiązujący formularz wniosku, na którym posłowie mogą ubiegać się o przyznanie uposażenia poselskiego, jest w pełni zgodny z obowiązującą ustawą.

Nie jest więc prawdą, jak twierdzi autor grafiki, że na mocy uchwały została utajniona część dochodów posłów, a oni sami nie muszą informować o dochodach uzyskanych poza Sejmem. Wszystkie te kwestie niezmiennie pozostają jawne za sprawą publikowanych corocznie oświadczeń majątkowych posłów.

Oświadczenia majątkowe są dostępne na profilu każdego posła na stronie Sejmu. Na analogicznych zasadach funkcjonuje to również w przypadku senatorów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram