Anna Zalewska o reformie szkolnictwa z roku 1999

27.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W dniach 29, 30 stycznia 1998 roku w Poznaniu, po niespełna trzech miesiącach od objęcia Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano pierwsze efekty pracy ministerstwa, którym była tzw. „żółta książeczka”, czyli koncepcja wstępna Reformy Systemu Edukacji, w której możemy na pierwszej stronie przeczytać słowa mówiące o jej przeznaczeniu, skierowane przez ówczesnego Ministra Mirosława Handke.

Czytamy: „Przedstawiamy do konsultacji założenia reformy systemu edukacji. Oczekujemy, iż w najbliższych tygodniach dojdzie do wielu publicznych debat na temat przedłożonych propozycji. Chcemy, aby ów szeroki dialog był podstawą spójnego, przejrzystego, akceptowalnego modelu polskiej edukacji…”

Również w tej publikacji został zawarty na stronie 14 wstępny harmonogram przeprowadzenia ogólnospołecznej debaty nad reformą edukacji, który planowany był na okres czasu od lutego do czerwca 1998 roku.

Rzecz o reformie edukacji 1997-2001 - Wojciech Ksiazek0001

Następnym etapem prac, jak możemy przeczytać w książce Wojciecha Książka „Rzecz o reformie edukacji 1997-2001”, było opublikowanie w toku czteromiesięcznej publicznej dyskusji Projektu Reformy Systemu Edukacji tzw. „pomarańczowej książeczki” w Krakowie i Tarnowie 23-24 maja 1998 roku.

Rzecz o reformie edukacji 1997-2001 - Wojciech Ksiazek0002

Ponownie we wstępie możemy przeczytać słowa, które potwierdzają przeprowadzenie konsultacji otwartych i ponowną zachętę do poddania pod dyskusję projektu reformy:

Reforma Systemu Edukacji Projekt - Ksiazeczka pomaranczowa0001

Reforma Systemu Edukacji Projekt - Ksiazeczka pomaranczowa0002

Również już sam wstęp zaznacza ogromną wpływ jaki na kształt projektu wywarły konsultacje z wieloma środowiskami:

Reforma Systemu Edukacji Projekt - Ksiazeczka pomaranczowa0003

Jednocześnie przeprowadzenie konsultacji potwierdzają publikacje Instytutu Spraw Publicznych:
„Uwagi i propozycje do projektu reformy edukacji” oraz „Monitorowanie reformy edukacji”.

Warto zaznaczyć, że żadne z wymienionych spotkań i konferencji nie miały charakteru zamkniętego.

W świetle powyżej przytoczonych faktów i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie konsultacji społecznych wypowiedź Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej uznana jest za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.