Beata Szydło o liczbie urodzeń w 2018 roku

03.04.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny 2018 roku w Polsce urodziło się 388 tysięcy dzieci. Według prognozy ludności na lata 2014-2050 opracowanych przez GUS, w zeszłym roku przewidywano, że w 2018 roku urodzi się od 344 982 do 379 501 dzieci.

Od wprowadzenia programu 500+, czyli od 2016 roku, liczba urodzeń w Polsce przedstawiała się następująco (wg danych GUS):

  • 2016 – 382,3 tysięcy
  • 2017 – 402 tysiące
  • 2018 – 388 tysięcy

Liczba urodzeń przedstawiona w prognozie ludności na lata 2014-2050 przedstawiała się dla okresu 2016-2018 następująco:

  • 2016 – od 348 807 do 376 585
  • 2017 – od 345 929 do 378 227
  • 2018 – od 344 982  do 379 501

Wypowiedź Beaty Szydło oceniamy jako prawdę, ponieważ liczba dzieci urodzonych w 2018 roku była większa o niemal 8,5 tysiąca w porównaniu najbardziej pozytywnego scenariusza przedstawionego w prognozie ludności.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.