Co zawiera „Przegląd Emerytalny”?

03.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W “Przeglądzie systemu emerytalnego” przyjętym przez Radę Ministrów dnia 30 grudnia 2016 roku analizowana jest sytuacja systemu emerytalnego w Polsce. Na końcu dokumentu (str. 93) przedstawiony jest katalog proponowanych zmian w systemie emerytalnym. Proponowane zmiany są wynikiem pracy i analizy Rady Ministrów, jak i uwag zawartych w “Białej Księdze”.

Propozycja 15-letniego stażu pracy uprawniającego do otrzymywania emerytury, jest przedstawiona jako propozycja alternatywna do 5 letniego stażu przy wyliczonej emeryturze wyższej niż ⅓ najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego, co zawarte jest w punkcie brzmiącym: “uprawnienie do comiesięcznego świadczenia jedynie w przypadku osób, które posiadają minimum 5-letni staż pracy a ich wyliczona emerytura przewyższa kwotę 1/3 emerytury najniższej, gwarantowanej przez państwo albo przyjęcie rozwiązania z dotychczasowego systemu – konieczność posiadania co najmniej 15/20 letniego stażu pracy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.