Czas czytania: około min.

Czy choroby zakaźne są przesłanką do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej?

07.05.2020 godz. 9:59

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej występowanie chorób zakaźnych ludzi jest przesłanką do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej 

Obecnie obowiązujący akt prawny określający zasady funkcjonowania państwa podczas stanu klęski żywiołowej to ustawa o stanie klęski żywiołowej, która została przyjęta 18 kwietnia 2002 roku. W celu ujednolicenia wszystkich przepisów oraz uwzględnienia wprowadzonych na przestrzeni lat zmian 15 września 2017 roku został ogłoszony jednolity tekst ustawy, z wyszczególnieniem zmian, które zostały wprowadzone od czasu pierwszego wydania tego aktu prawnego. To właśnie w tej ustawie możemy znaleźć objaśnienie odnośnie tego, jakie są przesłanki do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Wedle art. 2. może być on wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej, a także w celu usunięcia skutków wymienionych problemów. Używane w ustawie pojęcia zostają objaśnione i sprecyzowane w art. 3. ust. 1., zgodnie z którym klęskę żywiołową rozumie się jako:

katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Przez katastrofę naturalną można rozumieć wszelkie zdarzenia związane z działaniem sił natury, jak i również żywiołów, a w szczególności:

  • wyładowania atmosferyczne,
  • wstrząsy sejsmiczne,
  • silne wiatry i intensywne opady atmosferyczne,
  • długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,
  • pożary, susze, powodzie,
  • masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt,
  • choroby zakaźne ludzi. 

Podsumowanie

Ze względu na to, że możliwe jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej z powodu występowania chorób zakaźnych ludzi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub