Czy kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużyły?

02.10.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Fundacja Watch Health Care cyklicznie publikuje raporty poświęcone długości czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne w polskiej służbie zdrowia. Celem weryfikacji wypowiedzi Andrzeja Rozenka sprawdziliśmy dane pochodzące z raportu Barometr WHC za październik/listopad 2015 (a więc z okresu przejęcia władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości) z najnowszym dostępnym raportem tej organizacji, pochodzącym z okresu grudzień 2018/styczeń 2019.

Według danych z października/listopada 2015 rokuśredni czas oczekiwania na poradę specjalisty wynosił wówczas 2,4 miesiąca. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczył wizyty u ortodonty – średnio 9,7 miesiąca, endokrynologa – średnio 7,7 miesiąca. i angiologa – średnio 7,1 miesiąca. Natomiast najkrótszy czas oczekiwania pacjentów (do dwóch tygodni) dotyczy wizyty u dermatologa, kardiochirurga i chirurga dziecięcego.

Według najnowszego raportu Fundacji Watch Health Care, w grudniu 2018/styczniu 2019 roku średni czas oczekiwania dostępu do lekarza specjalisty wynosił 4 miesiące. W porównaniu z początkiem rządów Prawa i Sprawiedliwości, wydłużył się więc on o 1,6 miesiąca, co, w ujęciu procentowym, stanowi wzrost o 66%.

W badanym okresie przełomu 2018 i 2019 roku, najdłużej pacjenci musieli czekać na realizację świadczeń w zakresie endokrynologii – średnio 24,2 miesiąca, kardiologa dziecięcego – średnio 11,8 miesiąca oraz ortodonty – średnio 10,4 miesiąca. Natomiast najkrótszy czas oczekiwania (do dwóch tygodni) przypadł na świadczenia w dziedzinie geriantrii, neonatologii i pediatrii.

Porównując najnowsze dane z wynikami z 2015 r. można stwierdzić, że w okresie objęcia władzy przez PiS obserwuje się wydłużenie kolejek do lekarzy specjalistów:

Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.