Strona główna Wypowiedzi Czy PO-PSL podwoił dług publiczny?

Czy PO-PSL podwoił dług publiczny?

Czy PO-PSL podwoił dług publiczny?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Rząd PO-PSL podwoił nasz dług, z 500 mld na 1 bilion.

Kwadrans polityczny w TVP1, 15.11.2016 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwadrans polityczny w TVP1, 15.11.2016 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w 2007 roku, czyli roku w którym koalicja PO-PSL zaczynała swoje rządy, dług instytucji rządowych i samorządowych w Polsce (general government) wynosił  527,6 mld zł, co stanowiło 45,2% PKB.

Na koniec roku 2015 ten sam wskaźnik osiągnął 917,8 mld zł, tj. 51,3% PKB.

Monitoring wysokości państwowego długu publicznego prowadzony od 2010 roku przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, szacuje państwowy dług publiczny w Polsce na 923,3 mld zł na koniec grudnia 2015 r.

Metodologie stosowane przez obie instytucje nieco się od siebie różnią. Państwowy dług publiczny określa wielkość zadłużenia sektora rządowego, sektora samorządowego oraz sektora ubezpieczeń społecznych, po wyeliminowaniu wszystkich wzajemnych zobowiązań między jednostkami sektora finansów publicznych (po tzw. konsolidacji). Obejmuje on zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów i innych wymagalnych zobowiązań. Państwowy dług publiczny nie uwzględnia zobowiązań niewymagalnych, czyli np. przyszłych zobowiązań emerytalnych sektora finansów publicznych (FUS). Dług sektora finansów publicznych (general government) obliczany jest na podstawie metodologii stosowanej przez Komisję Europejską i Eurostat (ESA95). Do państwowego długu publicznego nie wlicza się na przykład zobowiązań funduszy utworzonych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (np. Krajowego Funduszu Drogowego), za to wlicza się zobowiązania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: http://www.dlugpubliczny.org.pl/metoda-liczenia/

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!