Strona główna Wypowiedzi Ile razy była zmieniana ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce?

Ile razy była zmieniana ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce?

Ile razy była zmieniana ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce?

Dariusz Klimczak

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Ta ustawa (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – przyp. Demagog) jest nowelizowana dzisiaj po raz 25. w swojej niedługiej historii i po raz 10. w tym roku.

Posiedzenie Sejmu RP, 30.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu RP, 30.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce została uchwalona w lipcu 2018 roku.
 • Od tego czasu zostało przyjętych 30 aktów prawnych nowelizujących treść wspomnianej ustawy. W samym 2022 roku przyjęto 9 takich ustaw.
 • W trakcie posiedzenia sejmowego (podczas którego padła wypowiedź Klimczaka) Sejm zajmował się projektem jeszcze jednej ustawy nowelizującej ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • W ciągu czterech lat od uchwalenia ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Aktów zmieniających jej treść było o kilka więcej, niż wskazał Klimczak, jednak jest to drobna nieścisłość, która nie wpływa na kontekst wypowiedzi. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znów nowelizowana

Podczas listopadowego posiedzenia Sejmu odbyła się dyskusja na temat sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą m.in. doprecyzowania procedur odnośnie do postępowań awansowych, postępowań o nadanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nadanie tytułu profesora, a także doprecyzowania regulacji związanych z funkcjonowaniem i członkostwem w radzie uczelni.

Głos w imieniu Koalicji Polskiej zabrał Dariusz Klimczak. Poseł zwrócił uwagę na to, że ustawa o szkolnictwie wyższym jest nieustannie zmieniana i wciąż wymaga napraw. Zauważył, że od momentu jej uchwalenia w 2018 roku poddano ją już ponad 25 nowelizacjom, z czego 10 miała miejsce w tym roku.

Nowelizacja to zmiana przepisów zawartych w ustawie

Według zasad techniki prawodawczej, zawartych w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z 29 lutego 2016 roku, pod pojęciem nowelizacji należy rozumieć następującą procedurę:

„Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu lub na dodaniu do niej nowych przepisów”.

Ustawę uchwalono cztery lata temu

Obecnie obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce została uchwalona w lipcu 2018 roku. Za jej przyjęciem głosowało 233 posłów.

Od tego czasu ustawa jest regularnie poddawana zmianom. W internetowym systemie aktów prawnych znajdziemy informację, że istnieje 30 aktów zmieniających treść pierwotnej ustawy.

Pierwsze zmiany już po kilku miesiącach

Pierwszym aktem prawnym, który wpłynął na zmianę przepisów w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce była ustawa z 13 września 2018 roku o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, która weszła w życie na początku 2019 roku.

Natomiast w listopadzie 2018 roku przyjęto nowelizację ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ta reforma również wpłynęła na treść interesującego nas dokumentu. Z Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) dowiemy się, że:

 • w 2018 roku przyjęto 2 akty nowelizujące ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • w 2019 roku przyjęto 10 takich aktów,
 • w 2020 roku przyjęto 4 kolejne akty,
 • w 2021 roku przyjęto 5 kolejnych nowelizacji.

Dziesięć nowelizacji w 2022 roku

Jak wynika ze strony sejmowej, w tym roku zostało uchwalonych dziewięć ustaw, których treść nowelizowała treść ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Były to:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 • Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
 • Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej,
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Do tego należy dodać rządowy projekt, który był omawiany podczas posiedzenia sejmowego, na którym wypowiedział się Klimczak. Oznacza to, że w tym roku Sejm po raz dziesiąty pracuje nad aktem prawnym, którego treść znowelizuje ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy