Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi ilość zajęć obowiązkowych dla uczniów?

Ile wynosi ilość zajęć obowiązkowych dla uczniów?

Ile wynosi ilość zajęć obowiązkowych dla uczniów?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Zgodnie z rozporządzeniem, w klasie I, II, III to jest 20 godzin obowiązkowo, w klasie IV: 24 godziny obowiązkowo, w klasie V-VI: 25, a w klasie VII: 32 i 31 w klasie VIII.

RMF FM, 25.09.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

RMF FM, 25.09.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwestia ilości zajęć obowiązkowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w załączniku do tego aktu prawnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, tygodniowy wymiar godzin wynosi odpowiednio:

 • w klasie I – 20 godzin,
 • w klasie II – 20 godzin,
 • w klasie III – 20 godzin,
 • w klasie IV – 24 godziny,
 • w klasie V – 25 godzin,
 • w klasie VI – 25 godzin,
 • w klasie VII – 32 godziny,
 • w klasie VIII – 31 godzin.

Ponadto, ramowy plan nauczania przewiduje godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze 2 godzin tygodniowo podczas trzyletniego okresu nauczania (w klasach I-III) oraz 3 godzin tygodniowo podczas pięcioletniego okresu nauczania (w klasach IV-VIII).

Załącznik nr 3 do przywołanego rozporządzenia wskazuje na minimum 20 godzin doradztwa zawodowego w dwuletnim okresie nauczania (po 10 w każdym roku).

W oddziałach dwujęzycznych na etapie nauczania w klasie VII i VIII uczniowie mają dodatkowo po 2 dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w oddziałach tego typu (Załącznik nr 1).

W analizowanym wywiadzie, Anna Zalewska poruszyła także kwestię zajęć religii i etyki. Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457  t.j.), czyli rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r., nr 36, poz. 155 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 przywołanego rozporządzenia, w publicznych szkołach podstawowych naukę religii i etyki organizuje się na życzenie rodziców albo pełnoletnich uczniów. Wymiar lekcji religii – zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia – wynosi dwie godziny lekcyjne tygodniowo, z kolei tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

Minister Zalewska w wywiadzie zwróciła także uwagę na odmienną sytuację uczniów klas sportowych. Wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996, t.j. z późn. zm.), a więc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 671). Zgodnie z § 9 ust. 1 przywołanego rozporządzenia, obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin w oddziałach sportowych i szkołach sportowych oraz co najmniej 16 godzin w oddziałach mistrzostwa sportowego i szkołach mistrzostwa sportowego, choć ostateczny wymiar obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Anna Zalewska podczas analizowanego wywiadu poruszyła także kwestię fakultatywnego charakteru wychowania do życia w rodzinie. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r., nr 17, poz. 78, z późn. zm.), czyli rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 395, t.j. z późn. zm.). Zgodnie z § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 przywołanego rozporządzenia, zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w publicznych szkołach podstawowych są realizowane w klasach IV-VIII, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców). Rodzic niepełnoletniego ucznia (a także pełnoletni uczeń) ma prawo – zgodnie z § 4 – złożyć pisemną rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

Analizując ramowy plan nauczania warto zwrócić uwagę na inne, “nieobowiązkowe” typy zajęć, które zostały w nim uwzględnione. Są to:

 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018, poz. 996, t.j. z późn. zm.). Zgodnie z wydanym na podstawie przywołanej delegacji ustawowej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591, z późn. zm.), wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala każdorazowo dyrektor szkoły lub – w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespół nauczycieli i specjalistów.
 • nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultura, a także geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, którego zasady określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457  t.j.), a więc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627).
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia języka migowego, które są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 przywołanego na wstępie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania.

Anna Zalewska przywołuje prawdziwe dane dotyczące wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych na każdym z etapów edukacji w publicznej szkole podstawowej, dlatego też jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Warto jednak pamiętać, że ostateczny wymiar godzin edukacyjnych – zarówno tych obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych – jest wypadkową specyfiki oddziału lub szkoły, do której uczęszcza uczeń, decyzji dyrektora szkoły lub organu prowadzącego, a także indywidualnych potrzeb każdego ucznia (skutkujących np. uczęszczaniem na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!